Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A
SmodBIP

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. JANUSZA KORCZAKA
W WIĘCBORKU


WSTĘP

Na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września1991r. i Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w szkole działa Rada Rodziców.

Kompetencje Rady Rodziców
Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.
Do kompetencji rady rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.


Rozdział I.
Nazwa reprezentacji rodziców.

§ 1.

Organem przedstawicielskim rodziców jest Rada Rodziców.


Rozdział II.
Cele i zadania Rady Rodziców.

§ 1.


1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.
2. Szczególnym celem rady rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
A. pobudzanie i organizowanie forum aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
B. gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
C. zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:
o znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie, uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
o znajomość regulaminów szkolnych, „Wewnątrzszkolny system oceniania”
o uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
o wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,
o RR opiniuje: statut i inne dokumenty prawa wewnątrzszkolnego.
o RR opiniuje prace nauczyciela i dyrektora w przypadku ich awansu zawodowego.


Rozdział III.
Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców.

§ 1.


1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców klasy.
2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie „klasową radę rodziców” składającą się
z 3 osób tak, aby można było utworzyć funkcje przewodniczącego, skarbnika
i sekretarza.
3. W skład Rady Rodziców wchodzą: przedstawiciele rad oddziałowych (po jednym przedstawicielu wybranym w tajnym głosowaniu przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału)
4. Plenarne zebranie Rady Rodziców szkoły wybiera spośród siebie:
a) prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców oraz,
b) komisję rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców.
5. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców.
6. Prezydium Rady Rodziców składa się z 7-9 członków tak, aby można było wyłonić funkcje: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika oraz 3 członków prezydium. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.
7. Komisja rewizyjna składa się z trzech osób. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu.
8. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców:
A. wybór przewodniczącego , wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika oraz 3 członków prezydium
B. sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym;
C. sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie (lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu organowi);
D. informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki;
E. ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji;
F. plenarna dyskusja programowa;
G. uchwalenie wniosków programowo –organizacyjnych do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji;

9. Walne zgromadzenie RR upoważnia prezydium RR do wyboru spośród siebie przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.
10. Wybór przedstawicieli odbywa się w głosowaniu tajnym:
a/ liczba kandydatów nie może być mniejsza niż dwóch;
b/ nad każdym przedstawionym kandydatem głosuje się oddzielnie;
c/ warunkiem wyboru kandydata jest uzyskanie zwykłej większości głosów.
11. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły spośród swoich członków, członków Rady Rodziców i spośród innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów) dla wykonania określonych zadań.
12. Zebranie zwołuje przewodniczący lub jego zastępca.

§ 2.


Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 3 lata, począwszy od miesiąca września do dnia 30 września ostatniego roku kadencji – z uwzględnieniem § 5.

§ 3.


Rodzice biorą udział w organach statutowych w okresie uczęszczania ich dzieci do szkoły.


Rozdział IV.
Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne.

§ 1.


1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.
2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.
3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców szkoły. Klasowe Rady Rodziców decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały. Za protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium rady.
4. Walne zgromadzenie RR upoważnia prezydium RR do podejmowania decyzji w imieniu RR .
5. Walne zgromadzenie upoważnia przewodniczącego i jego zastępcę do dysponowania środkami finansowymi.


Rozdział V
Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów.

§ 1.


1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym
2. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek klasowych Rad Rodziców z co najmniej 3 klas, na wniosek dyrektora szkoły, rady, rady pedagogicznej – złożony do prezydium rady.

§2.


1. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 1 raz na kwartał. Na posiedzenia prezydium zaprasza się dyrektora szkoły i inne osoby.
2. Posiedzenia prezydium Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu rady Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz prezydium.

§ 3.


Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców. Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium Rady Rodziców, Rady Rodziców klasy, dowolnej grupy rodziców, liczącej jednak nie mniej niż 30 osób.
Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane: plenarnemu posiedzeniu rady rodziców, prezydium Rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej.


Rozdział VI.
Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców

§ 1.

Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej na następujące cele:
D. pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników i zapomóg,
E. dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak festyn sportowo-rekreacyjny, z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu Szkolnego, Finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.
F. sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i szkoleniowych dla uczniów,
G. dofinansowanie szkoleń dla rodziców i nauczycieli dotyczących poprawy efektywności wychowawczej szkoły,
H. działalność Samorządu Uczniowskiego,
I. nagrody rzeczowe dla wyróżniający się uczniów i zespołów artystycznych sportowych,
J. częściowe sfinansowanie klasowych wycieczek edukacyjno-turystycznych.
K. zakupy książek, środków dydaktycznych, sprzętu telewizyjnego, wideo oraz komputerów,
L. wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości oraz podróże służbowe uczniów i przedstawicieli Rady Rodziców,
M. zakup prasy i periodyków na wyposażenie gabinetów przedmiotowych,
N. zakup środków czystości, opłat za remonty i naprawy sprzętu,
O. zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu sportowego.

§ 2.


Środki pochodzące z innych źródeł mogą być wydatkowane na:
P. dofinansowanie celów ustalonych w § 12,
Q. finansowanie własnych projektów Rady Rodziców jak budowa nowych pracowni, wyposażanie szkoły w określony sprzęt i aparaturę, remonty bieżące infrastruktury szkolnej, renowację urządzeń sportowo-rekreacyjnych itp.
R. przeznaczenie środków na kapitał założycielski dla utworzenia określonej formy działalności gospodarczej,
S. lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach terminowych lub w postaci zakupu akcji,
T. inne cele realizowane uchwałą Rady Rodziców,
U. dofinansowanie działalności statutowej szkoły.

§3.


Sposób wydatkowania środków Rada Rodziców może w części być zależny od życzenia czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców.
W takim przypadku prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców.

Rozdział VII
Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców

§ 1.


1. Do obsługi księgowo – rachunkowej funduszy Rady Rodziców prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszu zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem – zatrudnia się pracownika finansowego uznanego za niezbędnego przez prezydium Rady Rodziców. Płace pracownika ustala prezydium Rady Rodziców. Prezydium także opracowuje zakres czynności i odpowiedzialności zatrudnionego pracownika.

§ 2.


2. Prezydium wyznacza skarbnika Rady Rodziców do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad pracą księgową.
3. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.
4. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.


Rozdział VIII.
Postanowienia końcowe.

§ 1.


1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły zaprasza na swoje zebrania plenarne, a prezydium Rady na swoje posiedzenia regulaminowe Dyrektora szkoły oraz w razie potrzeby Samorządu Uczniowskiego.
2. Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w § 2, pkt 3, niniejszego regulaminu.
3. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez Dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez Radę pedagogiczną – prezydium Rady rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do Dyrektora szkoły ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.
4. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielenia wyczerpujących odpowiedzi na złożonych zażalenia – prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę – Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj.

§ 2.

Członkowie klasowych Rad Rodziców, prezydium Rady Rodziców, jak i członkowie komisji rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w Rozdz. IV tego regulaminu.


§ 3.

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:

Rada Rodziców
przy Liceum Ogólnokształcącego
w Więcborku, adres,
tel. 897-066
oraz pieczęcią do operacji finansowych, identyczną jak poprzednia, z dodatkiem w postaci numeru konta bankowego.


Więcbork, dnia 13 grudnia 2007r.


Dyrektor szkoły, Rada RodzicówOpublikował: Tomasz Zaręba
Publikacja dnia: 27.02.2011
Podpisał: Tomasz Zaręba
Dokument z dnia: 25.02.2011
Dokument oglądany razy: 2 305