Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A
SmodBIP

Regulamin Rady Pedagogicznej

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. JANUSZA KORCZAKA
W WIĘCBORKU


Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty (Dz. U. Z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:


ROZDZIAŁ 1
Przepisy ogólne


§ 1


1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą jest kolegialnym organem szkoły i działa w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. Radę tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

3. W zebraniach Rady mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej przedstawiciele organów szkoły i inne osoby w wypadkach przewidzianych Ustawą.

4. Pracą Rady kieruje Przewodniczący Rady.

ROZDZIAŁ 2
Struktura Rady Pedagogicznej


§ 2

 

1. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor szkoły.
2. W ramach Rady pracują:
1) Zespoły:
• Przedmiotowe
• Wychowawczy
2) Komisje:
• Regulaminowo-Skrutacyjną
• Wnioskowa
• Stypendialna ds. pomocy materialnej uczniom
• Socjalna
3. Każdy z zespołów, czy też komisji pracuje pod kierunkiem Przewodniczącego, który wybierany jest spośród członków zespołu.

4. Każdy zespół ma ściśle określone zadania i kompetencje.

5. Na wniosek Przewodniczącego Rady, Komisji lub Zespołu mogą zostać powołane inne zespoły bądź komisje w zależności od aktualnych potrzeb szkoły.

 

ROZDZIAŁ 3

Zadania Rady Pedagogicznej

§ 3


Rada podejmuje uchwały w sprawach, w których Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty przyznaje jej kompetencje stanowiące.

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.
W pozostałych sprawach wyraża opinie, zajmuje stanowiska, formułuje wnioski przez głosowanie.

 

§ 4

 

1. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały w celu:

1) Zatwierdzenia planów pracy szkoły
2) Zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia szkoły
3) Zatwierdzania innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole
4) Ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły
5) Ustalenia regulaminu Rady Pedagogicznej
6) Zatwierdzenia Statutu Szkoły.

 

§ 5

 

1. Rada Pedagogiczna jest zobowiązana zaopiniować, pozostawiając ostateczną decyzję Dyrektorowi szkoły:

7) Organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

8) Projekt planu finansowego szkoły.

9) Wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

10) Propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

11) Wnioski i opinie Rady Rodziców dotyczące spraw szkoły.

12) Wnioski i opinie Samorządu Uczniowskiego dotyczące podstawowych praw uczniów
.


§ 6

 

1. Zasięganie opinii Rady Pedagogicznej dotyczy następujących spraw:

1) Powierzania stanowiska dyrektora ustalonemu przez organ prowadzący kandydatowi, jeżeli do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat lub konkurs nie wyłonił kandydata.

2) Powierzenia lub odwołania ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego w szkole.

3) Występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

4) O pracy dyrektora do dokonania oceny jego pracy w szkole.

5) Wniosek o indywidualny program lub tok nauki.

 

§ 7

 

1. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala dodatkowe dni wolne od zajęć.
2. Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 

§ 8

 

1. Rada Pedagogiczna występuje z wnioskami do odpowiednich organów w następujących sprawach:

1) Występowanie do organu uprawnionego z umotywowanym wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.

2) Występowanie z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

3) Występowanie z wnioskami do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole

§ 9

1. Rada Pedagogiczna wybiera swoich przedstawicieli:

1) Do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.
2) Jednego przedstawiciela do zespołu oceniającego celem rozpatrzenia odwołania nauczyciela od ustalonej oceny pracy, w przypadku pojawienia się takiego odwołania.

§ 10

1. Rada Pedagogiczna jest zobowiązana wyrazić opinię dotyczącą działania w szkole stowarzyszeń i organizacji (z wyjątkiem partii i organizacji politycznych), jeżeli w szkole nie ma Rady Liceum.

2. Pozytywna opinia Rady Pedagogicznej jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na działanie organizacji i stowarzyszeń w szkole.


ROZDZIAŁ 4
Funkcjonowanie Rady Pedagogicznej


§ 11


1. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane:
1) Na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny
2) Z inicjatywy przewodniczącego
3) Z inicjatywy organu prowadzącego szkołę
4) Inicjatywy, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

2. Zebrania plenarne Rady są organizowane:
1) Przed rozpoczęciem roku szkolnego.
2) W każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów.
3) Po zakończeniu zajęć szkolnych.
4) W miarę bieżących potrzeb.

3. Zebrania Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi Przewodniczący.

1) Zawiadamia wszystkich członków Rady o terminie i porządku zebrania na siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia oraz dostarcza lub udostępnia potrzebne materiały.

2) Zawiadomienie członków Rady o terminie i porządku obrad następuje w drodze zarządzenia wpisanego do książki zarządzeń.

3) Udział członków Rady w posiedzeniu jest obowiązkowy.

4) Członkowie Rady podpisują imienną listę obecności przed rozpoczęciem posiedzenia. Lista stanowi załącznik do protokołu.

5) Dwa razy w roku szkolnym (po klasyfikacji śródrocznej i rocznej) Przewodniczący przedstawia Radzie ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

4. Zebrania Rady są protokołowane.

5. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 12

1. Porządek obrad Rady Pedagogicznej

1) Zebranie Rady prowadzi Przewodniczący.

2) Przebieg posiedzenia jest protokołowany przez protokolanta wyznaczonego przez Przewodniczącego spośród członków Rady.

3) Projekt porządku obrad, przygotowany przez Przewodniczącego, przyjmowany jest przez Radę na początku obrad.

4) W sprawach wniesionych, nie objętych projektem porządku obrad, uchwały mogą być podejmowane, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

a) Na posiedzeniu jest obecnych, co najmniej 1/2 członków Rady.

b) Co najmniej 2/3 biorących udział w posiedzeniu członków wyrazi zgodę na przeprowadzenie głosowania.

5) Przewodniczący powołuje Komisję Wnioskową, dla formułowania i prezentacji wniosków oraz Komisję Skrutacyjną, dla przedstawienia wyników głosowania.

6) Na zakończenie posiedzenia przewodniczący Komisji Wnioskowej odczytuje wnioski i przekazuje je protokolantowi.

2. Zasady protokołowania posiedzeń Rady Pedagogicznej.

1) Przewodniczący Rady Pedagogicznej wyznacza protokolanta na czas określony. W przypadku jego nieobecności na posiedzeniu Rady Przewodniczący może wyznaczyć protokolanta doraźnie.

2) Protokolant prowadzi protokół na bieżąco w książce protokołów pismem odręcznym.

3) Protokół zawiera następujące elementy:
- tytuł,
- datę posiedzenia Rady Pedagogicznej,
- przyjęty porządek posiedzenia,
- przebieg posiedzenia,
- numer i datę podjęcia uchwały oraz jej przedmiot,
- wnioski końcowe,
- podpisy Przewodniczącego Rady Pedagogicznej oraz protokolanta,
-załączniki (lista obecności, uchwały Rady Pedagogicznej wraz z załącznikami, sprawozdania i inne opracowania prezentowane podczas posiedzenia)

4) Protokół przechowywany jest u Dyrektora szkoły.

5) Protokół udostępniany jest członkom Rady Pedagogicznej do wglądu w obecności Dyrektora szkoły przez okres jednego tygodnia od daty posiedzenia.

6) Zastrzeżenia i sprostowania do protokołu winny być zgłaszane na piśmie do Dyrektora szkoły i rozpatrywane w ciągu 14 dni.

3. Zasady głosowania.

1) Głosowanie zarządza Przewodniczący.

2) Głosowanie obejmujące więcej niż jedną uchwałę może być przeprowadzone łącznie, jeżeli nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu.

3) Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby jej członków.

4) Przez zwykłą większość głosów rozumie się sytuację, gdy liczba głosów „za” jest większa od liczby głosów „przeciw”.

5) Uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu tajnym:

a) Gdy tak stanowi Ustawa.
b) Na zarządzenie Przewodniczącego.
c) Na wniosek członka Rady, poparty, przez co najmniej 1/5 obecnych członków Rady.

Po porozumieniu z Radą i w zależności od kategorii spraw każdorazowo ustala się większością głosów tryb jawnego lub tajnego głosowania.
Regulamin wchodzi w życie od dnia jego zatwierdzenia.


Regulamin zatwierdzono dnia 7 stycznia 2008r.


Podpisy członków RP: Podpis Przewodniczącego RP
Opublikował: Tomasz Zaręba
Publikacja dnia: 25.02.2011
Podpisał: Tomasz Zaręba
Dokument z dnia: 25.02.2011
Dokument oglądany razy: 2 715