A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.02.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: poprawa nazwy organu prowadzącego

Statut szkoły

 

STATUT
Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka
w Więcborku


Tekst jednolity


Podstawa prawna:
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483)
2. Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
3. Ustawa Karta Nauczyciela z 1982 r. ( Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami)
4. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 29 czerwca 1972 r.
5. Konwencja Praw Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526)
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz.624 z późniejszymi zmianami.)
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami).
8. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół wraz z późniejszymi zmianami.
9. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 357)
Więcbork, 1.09.2015 r.
Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku


SPIS TREŚCI
Statut Liceum


§ 1. Nazwa i siedziba Szkoły. Organ prowadzący i nadzorujący Szkołę 3
§ 2. Cele i zadania Szkoły 4
§ 3. Kompetencje organów Szkoły 8
§ 4 Organizacja Szkoły 12
§ 5 Zadania biblioteki szkolnej 14
§ 6 Zadania Dyrektora związane z przygotowaniem arkusza organizacji Szkoły 16
§ 7 Zadania i obowiązki nauczycieli, oraz innych pracowników 17
§ 8 Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego 19
§ 9 Zadania Wychowawcy klasy 19
§ 10 Nagrody i kary stosowane wobec uczniów, oraz tryb odwołania się od kary 21
§ 11. Zasady rekrutacji uczniów 22
§ 12. Organizacja nauki w oddziałach zaocznych 23
§ 13 Prawa i obowiązki ucznia 23
§ 14. Postanowienia końcowe 26


Załączniki do Statutu
1. Program Wychowawczy
2. Program profilaktyczny
3. Wewnątrzszkolny System Oceniania


Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku


§ 1. NAZWA I SIEDZIBA SZKOŁY. ORGAN PROWADZĄCY I NADZORUJĄCY SZKOŁĘ
Ust. 1.


1. Nazwa szkoły
Liceum Ogólnokształcące
im. Janusza Korczaka
w Więcborku


2. Siedziba Szkoły znajduje się w Więcborku przy ulicy Pocztowej 14 a.
3. Organem prowadzącym Szkołę jest Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.


Ust. 2.
Imię Szkoły nadaje lub zmienia organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.


Ust. 3.
Nazwa używana przez szkołę w pełnym brzmieniu na pieczęciach, pieczętowanych dokumentach i stemplach:
Liceum Ogólnokształcące
im. Janusza Korczaka
ul. Pocztowa 14 a, tel. (0-52) 3897 066
89 – 410 Więcbork
REGON 000264242
NIP 558-15-39-015
Pieczęć okrągła
Liceum Ogólnokształcące
im. Janusza Korczaka
w Więcborku
Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku


§ 2. CELE I ZADANIA SZKOŁY
Ust. 1.
Liceum realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie a w szczególności:
1. Zapewnia uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego w warunkach poszanowania ich godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
2. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Liceum i zdania egzaminu maturalnego.
3. Pomaga absolwentom w dokonaniu świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia w celu zdobycia zawodu.
4. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie.
5. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły.
6. Ujawnia i rozwija indywidualne uzdolnienia, zainteresowania i predyspozycje uczniów w ramach zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych.
7. Realizuje Szkolny Program Wychowawczy opracowany przy współudziale uczniów, rodziców i nauczycieli, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
8. Realizuje szkolny program profilaktyczny obejmujący wszystkie obszary życia szkoły, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiskowych, program stanowi załącznik nr 2.
Ust.2.
Liceum realizuje cele, zadania i wytyczne określone w Ustawie o Systemie Oświaty mając na uwadze:
1. Rozwijanie indywidualnych zdolności, zainteresowań i predyspozycji uczniów w ramach zajęć edukacyjnych i wychowawczych przy współpracy i akceptacji rodziców oraz instytucji lokalnych.
2. Rea1izowanie dążeń uczniów z zakresu działalności kultura1nej, rozrywkowej, turystycznej (w tym także różnorodnych form wypoczynku).
3. Przygotowanie uczniów do odpowiedzia1nego współtworzenia świata i odnajdowania w nim własnego miejsca, wspomaganie samoidentyfikacji narodowej i kulturowej.
4. Zapewnia możliwość pobierania nauki uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.
Ust.3.
1. W Szkole funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany przez Radę Pedagogiczną przy współudziale uczniów i rodziców, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Statutu.
2. Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowi podstawę do opracowania przedmiotowych systemów oceniania.
Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku

3. Nauczyciele wychowawcy zapoznają uczniów i ich rodziców z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, natomiast nauczyciele poszczególnych przedmiotów z przedmiotowymi systemami oceniania.
Ust.4.
Dopuszcza się możliwość prowadzenia przez nauczycieli działalności innowacyjnej i eksperymentalnej. Odpowiedni plan nauczania, różniący się od planu ramowego, zatwierdza Kurator Oświaty na wniosek Dyrektora Szkoły, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.
Profile kształcenia, eksperymenty i innowacje pedagogiczne uwarunkowane są możliwościami organizacyjnymi, kadrowymi i finansowymi Szkoły.
Ust.5.
Sprzyjając zaspokajaniu i rozwijaniu różnorodnych zainteresowań, uzdolnień i oczekiwań uczniów Szkoła:
a) w miarę posiadanych środków finansowych organizuje różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych (w tym kół przedmiotowych i zainteresowań),
b) udziela wszechstronnej opieki i pomocy w realizacji działalności pozalekcyjnej,
c) rozwija w tym zakresie swoją bazę lokalową i wyposaża w techniczne środki realizacji,
d) promuje i upowszechnia wytwory pracy młodzieży.
Ust.6.
Opieka i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie jest realizowana poprzez:
1. Organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych i interwencyjnych wynikających z programu wychowawczego szkoły oraz procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia demoralizacją i bezpieczeństwa ucznia.
3. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i losowych.
4. Sprawowanie indywidualnej opieki nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi i uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku poprzez zindywidualizowany cykl kształcenia, dostosowane do możliwości ucznia programy kształcenia oraz tworzenie stanowisk uczniowskich dla ucznia niepełnosprawnego (w ramach możliwości finansowych Szkoły i organu prowadzącego).
5. Sprawowanie lub organizowanie opieki nad uczniami mającymi trudne warunki rodzinne. Występowanie do różnych instytucji i Rady Rodziców o przyznanie pomocy materialnej w formie zapomóg doraźnych lub stałych, stypendiów finansowych, opłacania kosztów dojazdu. W trudnych sytuacjach losowych, patologicznych sytuacjach rodzinnych i przejawach patologizacji społecznej ucznia, szkoła może wystąpić do instytucji państwowych z prośbą o wsparcie, nadzór i jurysdykcję.
Ust. 7.
Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku

Wewnątrzszkolny system doradztwa związanego z wyborem kierunku kształcenia lub zawodu jest realizowany przez:
a) współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy,
b) informowanie o możliwościach i pomoc w wyborze kierunku dalszego kształcenia,
c) organizowanie spotkań z absolwentami wyższych uczelni, studentami, pracownikami naukowymi,
d) zbieranie i udostępnianie materiałów prezentujących różne ośrodki akademickie,
e) nawiązywanie i utrzymywanie stałych kontaktów z różnymi ośrodkami akademickimi oraz organizowanie wyjazdów uczniów klas trzecich do tych ośrodków i na targi edukacyjne,
f) umożliwianie pomocy uczniom ostatnich klas w wyborze kierunku kształcenia za pośrednictwem specjalistycznych ośrodków doradztwa,
g) naukę radzenia sobie ze zmianą, rozwój umiejętności pozwalających na adaptację do zastanych warunków, a także wychodzenie naprzeciw nowym sytuacjom,
h) prowadzenie warsztatów dotyczących orientacji i umiejętności zawodowych.
Ust.8.
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły.
2. Pomoc udzielana jest uczniom, ich rodzicom i nauczycielom.
3. Polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
a) z niepełnosprawności,
b) z niedostosowania społecznego,
c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
d) ze szczególnych uzdolnień,
e) ze specyficznych trudności w uczeniu się,
f) z zaburzeń komunikacji językowej,
g) z choroby przewlekłej,
h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
i) z niepowodzeń edukacyjnych,
j) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,
k) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi oraz ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
4. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności pedagog i doradcy zawodowi.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana przy współpracy z:
a) rodzicami uczniów,
b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
c) placówkami doskonalenia nauczycieli,
d) innymi szkołami i placówkami,
Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku

e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
a) ucznia,
b) rodziców ucznia (prawnego opiekuna),
c) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem,
d) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
7. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:
a) zajęć rozwijających uzdolnienia,
b) zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
c) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu praz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,
d) porad i konsultacji.
8. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę.
9. Wychowawca informuje o tym innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem.
10. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego powołuje się zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zespół opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.
a ) program opracowuje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub do 30 dnia przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program,
b) pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy do której uczęszcza uczeń,
c) spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb,
d) w spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć na wniosek dyrektora szkoły, przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia (prawnego opiekuna) albo pełnoletniego ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista,
e) nie rzadziej niż raz w roku szkolnym zespół dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi i w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu oceny funkcjonowania ucznia.
f) rodzice ucznia (prawny opiekun) albo pełnoletni uczeń mogą uczestniczyć w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny poziomu funkcjonowania ucznia.
g) rodzice ucznia (prawny opiekun) albo pełnoletni uczeń otrzymują na swój wniosek kopie programu.
h) program określa także działania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego i sposób realizacji tych działań.
Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku

11. Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej:
a) danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej , po zakończeniu jej działania,
b) pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w danym roku szkolnym – przed opracowaniem arkusza organizacji,
12. W celu realizacji w/w pomocy Dyrektor Szkoły zatrudnia pedagoga szkolnego.
Ust.9.
1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w wychowaniu i kształceniu młodzieży, mając na celu bezwzględne dobro uczniów i Szkoły.
2. Dyrektor Szkoły na bieżąco informuje rodziców o planach dydaktyczno-wychowawczych, przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.
3. Dyrektor Szkoły, nauczyciele i wszyscy kompetentni pracownicy Szkoły, stwarzają rodzicom możliwość rzetelnej, pełnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce oraz porad w sprawach wychowawczych i da1szego kształcenia dzieci.
Nauczyciel ma obowiązek udzielenia rodzicom informacji o dziecku w każdej chwili, gdy jest dostępny w szkole i nie zakłóca to jego obowiązków związanych z procesem dydaktycznym.
4. Dyrektor Szkoły organizuje przynajmniej 3 razy w roku szkolnym, stałe spotkania z rodzicami, zapoznając ich z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi, informacjami na temat zachowania, postępów i trudności w nauce.
5. Rodzice mają prawo zwrócenia się do organów Szkoły, nauczycieli i pracowników Szkoły o zorganizowanie spotkania w określonym czasie i wskazanym celu.
6. Rodzice, organa Szkoły i nauczyciele współorganizują i współuczestniczą we wszystkich formach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w Szkole oraz mają prawo inicjowania takich działań.
7. Rodzice mogą wyrażać i przekazywać pozytywne i negatywne opinie na temat Szkoły organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny. Opinie negatywne mogą przekazywać po wykorzystaniu wszystkich możliwości wyjaśnienia problemu na szczeblu Szkoły.


§ 3. KOMPETENCJE ORGANÓW SZKOŁY
Ust.1.
1. Organami Szkoły są:
- Dyrektor Szkoły;
- Rada Pedagogiczna;
- Rada Rodziców;
- Samorząd Uczniowski.
1. Dopuszcza się możliwość powołania innych organów.
2. Kompetencje szczegółowe, zasady funkcjonowania organów szkoły określają regulaminy poszczególnych organów. Regulaminy poszczególnych organów mogą ulec zmianie z początkiem roku szkolnego.
Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku

Ust. 2.
Organa Szkoły zobowiązane są do:
1. Współdziałania i współpracy. Współdziałanie i współpraca opiera się na:
a) opiniowaniu na prośbę jednego z organów liceum,
b) zapraszaniu na zebrania przedstawicieli innych organów,
c) wspólnym spotkaniu wszystkich organów podsumowującym pracę szkoły w danym semestrze.
2. Wymiany informacji
a) wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi organami liceum zapewniają:
- Dyrektor Liceum,
- przewodniczący Rady Rodziców,
- opiekun Samorządu Uczniowskiego,
b) w celu wymiany informacji i współdziałania, organy Szkoły zapraszają na swoje zebrania plenarne i posiedzenia regulaminowe Dyrektora Szkoły oraz kierownictwa pozostałych organów, a także inne osoby ze społeczności rodzicielskiej,
c) Dyrektor udostępnia podmiotom szkoły ustawy, wytyczne do ustaw, przepisów i regulaminów obowiązujących w cyklu kształcenia i funkcjonowaniu Liceum (biblioteka), informacje o zmianach w obowiązujących przepisach (na posiedzeniach rad pedagogicznych, samorządu uczniowskiego), oraz umieszcza je na tablicach ogłoszeń,
d) członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do zapoznania się z ustawami, zarządzeniami, przepisami i regulaminami oraz stosowania ich,
e) przewodniczący poszczególnych organów szkoły zobowiązani są do wzajemnego informowania się o podjętych uchwałach, postanowieniach lub ich zmianach w formie pisemnej.
Ust. 3.
W sprawach spornych pomiędzy organami szkoły pośredniczy Dyrektor Liceum.
W rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych wewnątrz Liceum ostatnią instancją jest Dyrektor Liceum.
W sytuacjach spornych między jednym z organów i dyrektorem mediacje prowadzi przedstawiciel jednostki prowadzącej szkołę.
Ust. 4. Dyrektor
1. Dyrektora Liceum powołuje Starosta Powiatowy zgodnie z postanowieniami Ustawy o Systemie Oświaty.
2. Do obowiązków dyrektora należy:
a) kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz,
b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
c) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
d) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
e) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły; dyrektor ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku
f) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;
g) wykonywanie innych zadań , w tym:
- opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych Liceum,
- opracowanie zakresów obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
- dobór pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych i ich zatrudnianie,
- opracowanie regulaminu premiowania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
3. Dyrektor ma prawo do:
a) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Liceum,
b) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników Liceum,
c) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Liceum,
d) występowania po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pracowników Liceum,
e) przyjmowanie uczniów do Liceum,
f) formalnej oceny pracy nauczycieli i innych pracowników,
g) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły,
h) decydowania po konsultacji z radą pedagogiczną o wykorzystywaniu środków finansowych przyznanych na działalność Liceum,
i) skreślenia ucznia z listy uczniów, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,
j) podpisywania dokumentów i korespondencji,
k) do przydziału stałych zajęć i prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
4. Dyrektor odpowiada za:
a) zgodność funkcjonowania Liceum z przepisami prawa oświatowego i niniejszego Statutu,
b) poziom uzyskiwanych przez Liceum wyników nauczania i wychowania oraz za opiekę nad uczniami,
c) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie Liceum i podczas zajęć organizowanych przez Liceum, oraz za stan sanitarny i stan ochrony p.poż. obiektów Liceum,
d) celowe wykorzystanie środków zapewnionych na działanie Liceum,
e) prowadzenie zgodnie z przepisami dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej,
f) za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania,
g) harmonijną współpracę organów szkoły.
h) właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w szkole – pełni funkcję przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego,
i) za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
Ust. 5. Rada Pedagogiczna
1. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni bez względu na wymiar czasu pracy.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Liceum.
Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku

3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział zaproszeni goście. Mają oni głos doradczy.
4. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 2/3 członków.
5. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.
6. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników.
7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy Liceum,
b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) podejmowanie uchwał w sprawach kar stosowanych wobec uczniów:
- zakazu reprezentowania Szkoły na zewnątrz, oraz udziału w zajęciach i imprezach pozalekcyjnych,
- przeniesienia do równoległej klasy w Szkole,
- skreślenia z listy uczniów,
f) podejmowanie uchwał dotyczących wewnętrznego systemu oceniania i programu wychowawczego po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
g) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy Liceum, a zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) projekt planu finansowego Liceum,
c) wnioski Dyrektora o przyznawanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d) propozycje Dyrektora Liceum w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
9. Rada Pedagogiczna ma prawo wnioskować zmiany w Statucie Liceum.
10. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do Starosty Powiatu o odwołanie z funkcji Dyrektora, lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w Liceum.
11. Rada Pedagogiczna jest zobowiązana zasięgać opinii przedstawicieli rodziców i uczniów w następujących sprawach:
a. skreślenie z listy uczniów,
b. planu pracy dydaktyczno - wychowawczej szkoły,
c. zatwierdzeniu regulaminów szkolnych,
d. zatwierdzeniu innowacji i eksperymentów.
Ust. 6. Samorząd Uczniowski
1. W Liceum działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Liceum.
Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów.
4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Liceum.
5. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi Liceum wnioski i opinie we wszystkich sprawach Liceum, a przede wszystkim dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawa do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią i stawianymi wymaganiami,
b) prawa do jawnej i umotywowanej oceny, zgodnej z aktualnym zarządzeniem MEN, oraz Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
c) prawa do współorganizacji życia szkolnego,
d) prawa wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.
6. Przedstawiciele samorządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
7. Słuchacze oddziałów zaocznych mogą wybrać swoich przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego. Słuchacze oddziałów zaocznych mają w SU takie same prawa jak uczniowie oddziałów stacjonarnych
Ust.7. Rada Rodziców
1. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnym głosowaniu przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału..
2. Do kompetencji Rady Rodziców należy :
- uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły,
- opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
- występowanie do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, zgodny ze Statutem Szkoły.
4. Opiniuje dobór programów i podręczników szkolnych.
5. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.


§ 4. ORGANIZACJA SZKOŁY
Ust. 1.
Liceum Ogó1nokształcące jest ponadgimnazjalną szkołą publiczną w rozumieniu Ustawy o Systemie Oświaty.
Ust.2.
Liceum jest szkołą 3 -letnią na podbudowie 3-1etniego gimnazjum, jednolitą pod względem organizacyjnym i programowym, uwzględniającą w treściach kształcenia zróżnicowane uzdolnienia i zainteresowania uczniów.
Liceum kształci w systemie stacjonarnym i zaocznym.
Ust.3.
Organizacja pracy Liceum zgodna jest z przepisami zawartymi w Ustawie o Oświacie regulującymi organizację roku szkolnego.
Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku
Ust.4.
1. W Szkole nie mogą działać partie i organizacje polityczne.
2. W szkole mogą funkcjonować, po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły i pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, organizacje uczniowskie, nauczycielskie, absolwentów i sympatyków Szkoły rozszerzające i wzbogacające formy działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i gospodarczej Szkoły.
3.W /w organizacje, po uprzednim uzgodnieniu warunków swojej działalności, działają w oparciu o regulaminy zaakceptowane przez Dyrektora Szkoły.
Ust.5.
Rea1izacja celów szkoły może być wspierana na warunkach uzgodnionych z dyrektorem szkoły przez osoby prawne i fizyczne, instytucje oraz organizacje.
Ust.6.
Dla rea1izacji celów statutowych Liceum posiada odpowiednie pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem:
1. Klasopracownie,
2. Bibliotekę wraz z czytelnią,
3. Gabinet pielęgniarki,
4. Szatnię,
5. Pomieszczenia administracyjno -gospodarcze,
6. Zespół urządzeń sportowo – rekreacyjnych,
7. Archiwum.
Ust.7
1. Podstawową jednostką organizacyjną Liceum jest oddział.
2. Liczba uczniów w oddziale wynosi 30 osób w klasach stacjonarnych a w oddziałach zaocznych 25.
3. Liczba uczniów w oddziale może być mniejsza za zgodą organu prowadzącego Szkołę.
Ust.8
Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są:
1. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego, organizowane na podstawie przepisów w sprawie ramowego planu nauczania w szkołach publicznych (w zakresie podstawowym, rozszerzonym oraz przedmiotów uzupełniających);
2. Dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
3. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
4. Zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
5. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
6. Zajęcia edukacyjne z religii/etyki;
7. Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie realizowane są w trybie określonym w przepisach prawa;
Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku

8. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w pkt 2. organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców;
9. Szkoła może prowadzić również inne zajęcia edukacyjne;
10. Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.
Ust. 9 .
1. Zajęcia edukacyjne w Liceum, stanowiące realizację podstawy programowej ustalonej dla liceum ogólnokształcącego, są organizowane w oddziałach, z zastrzeżeniem pkt. 2-3.
2. Nauczanie języków obcych organizowane jest z podziałem na grupy w ramach jednej klasy lub w zespołach klasowych, z uwzględnieniem umiejętności językowych uczniów, których liczebność określają odrębne przepisy.
3. Zajęcia edukacyjne z informatyki i wychowania fizycznego odbywają się w grupach, których liczebność określają odrębne przepisy.
4. Zajęcia edukacyjne z przedmiotów, o których mowa w Ust.7, mogą być organizowane w oddziałach, zespołach międzyoddziałowych albo międzyszkolnych. Liczba uczniów w zespole wynosi co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego szkołę mogą być tworzone zespoły liczące mniej niż 20 uczniów.
Ust.10.
1. Dyrektor Liceum, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych Liceum, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
2. Każdy uczeń ma prawo wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym – w ramach organizacji określonej przez Dyrektora.


§ 5. ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Ust.1.
W Szkole funkcjonuje biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. Jest to interdyscyplinarna pracownia szkolna służąca realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy ogólnej i wiadomości o regionie.
Ust.2.
Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji:
1. Służy realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego Szkoły.
2. Rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą.
3. Współuczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej oraz innych ścieżek edukacyjnych.
4. Przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji ze szczególnym uwzględnieniem technologii komputerowej.
Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku

5. Stanowi ośrodek informacji o dokumentach i materiałach dydaktycznych gromadzonych w Szkole.
6. Jest multimedialną pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się na zajęciach z uczniami zgromadzone zbiory biblioteczne, sprzęt audio-wizualny oraz komputery z dostępem do Internetu.
7. Wspiera działalność opiekuńczo – wychowawczą Szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej.
8. Wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Ust. 3.
Zasady korzystania z biblioteki – Szkolnego Centrum Informacji
1. Biblioteka udostępnia księgozbiór bezpłatnie uczniom, nauczycielom i innym pracownikom Szkoły oraz rodzicom uczniów.
2. Prawa i obowiązki czytelników szczegółowo określa regulamin biblioteki.
3. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu biblioteki.
4. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego.
5. Czas pracy ustalony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Księgozbiór podręczny, wydawnictwa sprzed 1945 r. oraz czasopisma udostępniane są wyłącznie w czytelni.
7. Biblioteka może zażądać zwrotu wypożyczonej pozycji w dowolnym czasie.
8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki, czytelnik jest zobowiązany do zwrócenia analogicznej pozycji lub o porównywalnej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
Ust.4.
1. Nadzór pedagogiczny nad biblioteką pełni Dyrektor Szkoły.
2. Za pracę biblioteki i czytelni oraz wykorzystanie zbiorów bibliotecznych odpowiada nauczyciel bibliotekarz, który odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły za prawidłowość i skuteczność wykonywania powierzonych mu zadań.
3. Na wniosek Dyrektora Szkoły, a co najmniej raz na 5 lat, przeprowadza się inwentaryzację księgozbioru.
4. Wydatki biblioteki szkolnej obejmują zakup zbiorów i ich konserwację, zakup wyposażenia pomieszczeń, zakup sprzętu, druków bibliotecznych, materiałów piśmienniczych oraz pomocy dydaktycznych.
5. Roczny plan wydatków proponuje nauczyciel bibliotekarz i przedkłada do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły oraz Radzie Pedagogicnej.
6. Wydatki na potrzeby pracy biblioteki zapewnia Dyrektor Szkoły z budżetu Szkoły lub budżetu Rady Rodziców, informując o przyznanej wysokości kwoty z początkiem roku budżetowego lub szkolnego.
Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku

Ust.5. Zadania nauczyciela bibliotekarza
Nauczyciel bibliotekarz:
1. Organizuje i zapewnia funkcjonowanie biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Szkoły.
2. Odpowiada za realizację celów i zadań biblioteki.
3. Udostępnia zbiory biblioteczne czytelnikom.
4. Działa na rzecz procesu kształcenia nawyków obcowania z książką, tworzenia podstaw kultury czytelniczej, samokształcenia oraz rozwijania zainteresowań.
5. Przygotowuje uczniów do korzystania z zasobów biblioteki i umożliwia im docieranie do tych zbiorów oraz uzyskiwanie potrzebnych informacji.
6. Prowadzi z uczniami zajęcia przysposobienia czytelniczo - informacyjnego według ustalonego harmonogramu.
7. Wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.
8. Współpracuje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, wychowawcami i innymi pracownikami szkoły.
9. Tworzy zespół uczniów współpracujących z biblioteką.
10. Popularyzuje wiedzę pedagogiczną wśród rodziców.
11. Współuczestniczy w spełnianiu przez Szkołę jej funkcji opiekuńczo –wychowawczej.
12. Prowadzi prace związane z gromadzeniem zbioru książek, czasopism, zbioru audiowizualnego, opracowuje i konserwuje te zbiory.
13. Sporządza plany pracy, okresowe i roczne sprawozdania, harmonogramy zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego.
14. Prowadzi statystykę wypożyczeń i dokumentację pracy biblioteki oraz ewidencję zbioru.
15. Udziela informacji, co do zasobów biblioteki.
16. Odpowiada za zabezpieczenie mienia biblioteki.
17. Bibliotekarz systematycznie dokonuje selekcji księgozbioru, wycofuje pozycje nieaktualne, nieprzydatne w pracy Szkoły oraz zniszczone. Czasopisma społeczno - kulturalne oraz prasa codzienna przechowywane są przez rok, natomiast czasopisma metodyczne przez 5 lat.
18. Organizuje i wykonuje wszelkie inne zadania i czynności zlecone przez Dyrektora.

§ 6. ZADANIA DYREKTORA ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM ARKUSZA ORGANIZACJI SZKOŁY
Ust. 1.
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Liceum opracowany przez Dyrektora do 30 kwietnia każdego roku, po otrzymaniu wytycznych organu prowadzącego, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę oraz organ nadzorujący.
Ust.2.
W arkuszu organizacji Liceum zamieszcza się w szczególności: liczbę nauczycieli Liceum z podziałem na stopnie awansu zawodowego, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Liceum oraz liczbę godzin prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku

Ust.3.
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Liceum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, Dyrektor Szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

§ 7. ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW LICEUM
Ust. 1.
Liceum zatrudnia nauczycieli, pracowników administracyjnych, ekonomicznych i pracowników obsługi.
Ust. 2.
Wszyscy pracownicy Liceum są odpowiedzialni za sytuację wychowawczą i bezpieczeństwo w Szkole. Uwagi pracowników administracyjnych i pracowników obsługi odnośnie zachowania się uczniów, kierowane do wychowawcy klasy, mają wpływ na ocenę zachowania ucznia.
Ust .3.
Nauczyciele mają prawo nauczać zgodnie z wybranymi przez siebie metodami nauczania, przestrzegając zasad etyki zawodowej i przepisów prawa, przy zachowaniu zasad określonych w niniejszym Statucie.
Ust. 4.
Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.
Ust. 5.
Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wynik tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
Ust. 6.
1. Nauczyciel odpowiada za życie, zdrowie, bezpieczeństwo uczniów znajdujących się pod jego opieką zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ucznia nauczyciel jest zobowiązany do podejmowania czynności zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami postępowania w sytuacjach zagrożenia demoralizacją i bezpieczeństwa ucznia.
2. Nauczyciel odpowiada za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego z uwzględnieniem programów, możliwości i uzdolnień uczniów, z dbałością o własny warsztat pracy.
3. Nauczyciel zobowiązany jest do dbałości o powierzony jego opiece sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.
4. Nauczyciel wspiera rozwój psychofizyczny uczniów poprzez:
a. dostosowanie wymagań do możliwości ucznia zgodnie z opinią Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,
b. rozwijanie zdolności i zainteresowań ucznia poprzez pracę z uczniem zdolnym: olimpiady, konkursy, koła zainteresowań, kluby dyskusyjne.
Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku

5. Nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania regulaminu klasyfikowania i oceniania uczniów, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, do kierowania się bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania wszystkich uczniów.
6. Nauczyciele są zobowiązani do pomocy w przezwyciężaniu trudności i niepowodzeń szkolnych uczniów w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów, zindywidualizowane formy nauczania, rozmowy z wychowawcą, rodzicami, samorządem, dyrekcją, kontakty z instytucjami wspierającymi rozwój uczniów.
7. Nauczyciel jest zobowiązany do doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej poprzez rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, kursy, studia podyplomowe, wzbogacanie biblioteki przedmiotowej, poszerzanie zbioru pomocy dydaktycznych.
Ust. 7.
1. Nauczyciele przedmiotów pokrewnych współdziałają ze sobą w zakresie wyborów programów nauczania, sposobu realizacji korelacji treści nauczania przedmiotów pokrewnych, organizowanie pracowni przedmiotowych, opiniowanie autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania
2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawów programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego, uwzględniającego także programy nauczania przedmiotów.
3. Dyrektor Szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje lider powoływany przez Dyrektora Liceum, na wniosek zespołu.
4. Zespoły przedmiotowe są odpowiedzialne m. in. za:
- dobór programów nauczania i podręczników,
- opracowanie przedmiotowych systemów oceniania,
- prowadzenie badań wyników nauczania przy pomocy wspólnie wytworzonych narzędzi,
5. Zespół wychowawczy:
a. opracowuje roczny plan profilaktyki,
b. opracowuje roczne plany wychowawcze dla danego poziomu,
c. analizuje i rozstrzyga wszelkie kwestie wychowawcze szkoły,
d. dokonuje systematycznej diagnozy sytuacji wychowawczej,
e. analizuje przypadki rozpoznane jako odbiegające od normy i wymagające reakcji wychowawczej, wypracowując sposoby naprawy, ustalając środki zapobiegawcze i formy pomocy uczniom.
f. planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniów w szkole.
6. Zespół problemowo – zadaniowy jest powoływany do wykonania określonego zadania. Obszar ich działania może być bardzo zróżnicowany i zależny jest od celów wyznaczonych przez szkołę w różnej perspektywie czasowej lub od doraźnych potrzeb, np. zespół ds. ewaluacji wewnętrznej, zespół ds. promocji i inne.
7. Zespoły pracują wg planu sporządzonego na dany rok szkolny.
8. Liderzy zespołów przedstawiają Radzie Pedagogicznej sprawozdanie z prac w danym semestrze roku szkolnego.
Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku


§ 8. ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO
Ust.1.
Do zadań pedagoga szkolnego należą :
1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
3. Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
4. Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
5. Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
6. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Zadania pedagoga szkolnego są realizowane we współpracy z rodzicami, nauczycielami, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną i innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.


§ 9. ZADANIA WYCHOWAWCY KLASY
Ust. 1.
1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Formy spełniania zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Liceum.
Ust. 2.
Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami a w szczególności:
1. Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia i proces jego uczenia.
2. Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów.
3. Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
Wychowawca po zapoznaniu się i wysłuchaniu stron konfliktu próbuje samodzielnie rozwiązać istotę konfliktu. W przypadku braku możliwości rozwiązania konfliktu przez wychowawcę, konsultuje się z rodzicami, następnie z pedagogiem lub dyrekcją.
Ust. 3.
Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1.:
1. Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka.
2. Planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
c. różne formy życia zespołowego integrujące uczniów,
d. ustala treści i formy zajęć na godzinie do dyspozycji wychowawcy.
Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku

3. Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka.
4. Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci,
b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazania im pomocy w działaniach wychowawczych,
- włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły.
c) Współpracuje ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizacje i formy udzielania tej pomocy określają odrębne przepisy.
d) Współpracuje z pedagogiem szkolnym.
Ust. 4.
Wychowawca realizuje swoje zadania poprzez:
1. Współdziałanie z nauczycielami uczącymi, radą pedagogiczną, pedagogiem szkolnym, dyrekcją, a w razie potrzeby ze specjalistami np. psychologiem.
2. Kontakty z rodzicami uczniów.
3. Różne formy działania z zespołem klasowym, wycieczki, spotkania, uroczystości klasowe, szkolne i środowiskowe.
4. Kontakty wychowawców i innych nauczycieli z rodzicami uczniów organizowane przez szkolę.
Ust. 5.
Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych. Dyrektor zobowiązany jest do zapoznania początkujących nauczycieli - wychowawców z obowiązującymi ich przepisami i prawami.
Ust.6.
Rolę wychowawcy w oddziałach zaocznych sprawuje opiekun.
1. Obowiązkiem opiekuna jest prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przydzielonej mu klasy tj. dziennika, arkusza ocen oraz nadzór nad prawidłowym wypełnianiem indeksów.
2. Miesiąc przed sesją egzaminacyjną opiekun przekazuje indeksy słuchaczom.
3. Po każdej sesji egzaminacyjnej opiekun pobiera indeksy z sekretariatu Szkoły i dokonuje czynności sprawdzających związanych z wpisywaniem ocen egzaminacyjnych.
4. Opiekun wpisuje do indeksu informacje dotyczące ukończenia szkoły i zdania egzaminu dyplomowego.
5. Obowiązkiem opiekuna jest wypisanie świadectw.
6. Opiekun prowadzi wszystkie sprawy wychowawcze i organizacyjne w klasie.
Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku

§ 10. NAGRODY I KARY STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW. TRYB ODWOŁANIA SIĘ OD KARY
Ust. 1.
Za szczególne osiągnięcia w nauce i zachowaniu uczeń może być wyróżniony:
a) pochwałą wychowawcy klasy,
b) pochwałą Dyrektora Szkoły,
a. listem pochwalnym Dyrektora Szkoły do rodziców lub opiekunów,
b. dyplomem uznania,
c. nagrodą rzeczową,
d. dyplomem Szkoły,
e. „Medalem Korczaka” dla najlepszego absolwenta
Ust.2.
1. Za nieprzestrzeganie obowiązków szkolnych, oraz postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów, uczeń może być ukarany:
a) upomnieniem wychowawcy klasy,
b) naganą wychowawcy klasy wobec wszystkich uczniów danej klasy (pisemną, zanotowaną w dzienniku lekcyjnym),
c) zakazem reprezentowania Szkoły na zewnątrz, oraz udziału w zajęciach i imprezach pozalekcyjnych,
d) upomnieniem Dyrektora Szkoły wobec uczniów danej klasy,
e) przydzieleniem prac na rzecz Szkoły,
f) naganą Dyrektora Szkoły udzieloną publicznie wobec uczniów całej Szkoły (pisemną, zanotowaną w dzienniku lekcyjnym),
g) przeniesieniem do równoległej klasy w Szkole,
h) usunięciem ze Szkoły.
2. Rodzaj zastosowanej kary jest zależny od szkodliwości popełnionego czynu.
3. We wszystkich kwestiach wymagających interwencji wobec postępowania i zachowania ucznia wprowadza się kontrakt jako formę prawa wewnątrzszkolnego, a zawarte w nim uzgodnienia mają moc obowiązującą.
4. Kontrakt powinien zawierać :
- Powód jego zawarcia,
- Osoby ,miedzy którymi jest zawierany,
- Czas jego trwania,
- Listę zachowań podlegających kontroli,
- Utratę przywilejów i sposób ich odzyskiwania,
- Zobowiązania poszczególnych stron,
- Formy współpracy stron,
- Konsekwencje wynikające z nierealizowania zobowiązań,
- Wskazówki i adresy punktów diagnostyczno-konsultacyjnych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Ust. 3
Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku
Wobec uczniów notorycznie opuszczających zajęcia szkolne bez ich usprawiedliwiania można zastosować następujące kary:
- 15 godzin nieusprawiedliwionych – wezwanie rodziców przez wychowawcę klasy,
- 25 godzin nieusprawiedliwionych – nagana wychowawcy,
- 35 godzin nieusprawiedliwionych – nagana Dyrektora Szkoły z ostrzeżeniem wydalenia ze szkoły z jednoczesnym wprowadzeniem kontraktu (o którym mowa w Ust.2) dotyczącego powstrzymywania się od nieusprawiedliwionych nieobecności,
- w przypadku przekroczenia przez ucznia pełnoletniego limitu 60 godzin nieobecnych w ciągu całego roku szkolnego nieusprawiedliwionych wychowawca klasy kieruje do Dyrektora Szkoły wniosek o rozpatrzenie konieczności skreślenia go z listy uczniów.
- W przypadku ucznia niepełnoletniego po przekroczeniu limitu 60 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych należy rozpatrzyć konieczność skierowania wniosku do Sądu Rodzinnego z powodu nierealizowania obowiązku nauki.
Ust. 4
1. W szczególnych przypadkach Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora Szkoły do skreślenia ucznia z listy uczniów.
2. Uczeń może być usunięty ze szkoły za:
a) szczególnie rażące zaniedbywanie obowiązków szkolnych,
b) wykroczenia (mające miejsce na terenie Szkoły w czasie zajęć edukacyjnych, imprez szkolnych - dyskoteki, wycieczki, biwaki, rajdy itp. oraz w miejscach publicznych) takie jak:
- udowodniona kradzież,
- akty agresji wobec innych,
- picie alkoholu,
- używanie narkotyków i innych środków odurzających,
- wandalizm.
3. W przypadku usunięcia ucznia ze Szkoły rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują pisemną decyzję o skreśleniu z listy uczniów.
Ust. 5
1. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.
2. Uczeń ma prawo pisemnego odwołania się od kary do instancji wyższej (od nagany wychowawcy do dyrektora szkoły itd.) w terminie 7 dni.
3. W razie usunięcia ze Szkoły, rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo odwołania się, w terminie 14 dni od dnia wysłania decyzji o skreśleniu (data stempla pocztowego), do organu nadzorującego Szkołę.
Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku

§ 11. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
Ust. 1
Zasady rekrutacji przeprowadza się zgodnie z Regulaminem rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku.

§ 12. ORGANIZACJA NAUKI W ODDZIAŁACH ZAOCZNYCH
Ust. 1.
1. Do klas Liceum kształcących w trybie zaocznym przyjmowani są kandydaci w wieku od 18 lat.
2. Rekrutacja słuchaczy odbywa się według odrębnych przepisów,
3. Słuchacze Szkoły zakwalifikowani na I semestr otrzymują indeksy według wzoru odrębnie ustalonego przez MEN.
4. Po ukończeniu szkoły wypełnione indeksy wydaje się słuchaczowi.
Ust. 2.
1. W oddziałach zaocznych konsultacje zbiorowe ze słuchaczami odbywają się we wszystkich semestrach co dwa tygodnie przez dwa dni, w soboty i niedziele, według rozkładu zajęć opracowanego na podstawie planu nauczania.
2. Nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne na początku każdego semestru informują słuchaczy o terminach egzaminów semestralnych.
3. Na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne informują słuchacza czy spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu semestralnego.
4. Słuchacza, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, dyrektor szkoły skreśla, w drodze decyzji , z listy słuchaczy.
5. W przypadkach losowych lub zdrowotnych, dyrektor szkoły , na pisemny wniosek słuchacza, może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia w danej szkole.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, słuchacz składa do dyrektora szkoły, nie później niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji słuchaczy
7. Szczegółowe zasady oceniania słuchaczy w oddziałach zaocznych reguluje wewnątrzszkolny system oceniania stanowiący załącznik do statutu.
Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku

§ 13. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
Ust. 1. Prawa ucznia
1. Uczeń ma prawo wybierać i być wybieranym do Rady Samorządu Uczniowskiego oraz zarządów organizacji szkolnych.
2. Uczeń ma prawo korzystać, zgodnie z kryteriami, ze wszystkich form pomocy materialnej i świadczeń socjalnych jakimi dysponuje Szkoła.
3. Uczeń ma prawo do korzystania z opieki medycznej zorganizowanej przez Szkołę.
4. Uczeń w sprawach spornych ma prawo odwołać się do wychowawcy klasy, rzecznika praw uczniowskich oraz Dyrektora Szkoły.
5. Uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do danej lekcji, gdy uniemożliwiła mu to choroba lub inne uzasadnione wydarzenia losowe.
6. Uczeń ma prawo znać końcową ocenę z każdego przedmiotu oraz zachowania co najmniej 7 dni przed konferencją klasyfikacyjną.
7. Uczeń lub jego rodzice mają prawo ubiegać się o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego, klasyfikacyjnego i sprawdzającego zgodnie z obowiązującym Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
8. Uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem termin pisemnego sprawdzenia wiadomości z wyjątkiem kartkówki obejmującej materiał z trzech ostatnich lekcji. W przypadku przełożenia terminu pracy pisemnej przywilej traci moc.
9. Uczeń ma prawo pisać najwyżej 1 sprawdzian dziennie, a najwięcej 3 tygodniowo.
10. Uczeń powinien otrzymać poprawioną i ocenioną pracę pisemną w ciągu 2 tygodni od momentu jej napisania. W przypadku zwrócenia prac pisemnych po ustalonym terminie nauczyciel jest zobowiązany anulować oceny niedostateczne i dopuszczające z tych prac. Kolejny sprawdzian z danego przedmiotu może się odbyć po oddaniu poprzedniego.
11. Uczeń ma prawo znać uzasadnienie każdej oceny wystawionej przez nauczyciela.
12. Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu wyłącznie za wiedzę i umiejętności.
13. Uczeń ma prawo do szacunku.
14. Uczeń pisemną deklaracją wyraża wolę nieuczestniczenia w lekcjach religii.
15. Uczeń ma prawo do opiniowania projektów i prac przygotowawczych dotyczących Szkoły.
16. Uczeń ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej.
17. Uczeń ma prawo uczestnictwa w rozwoju i upowszechnianiu kultury.
18. Uczeń ma prawo do korzystania ze sprzętu i wyposażenia Szkoły w porozumieniu z osobą odpowiedzialną za to mienie.
19. Uczeń ma prawo wykorzystać w pełni przerwy międzylekcyjne na wypoczynek, a na okres świąt kalendarzowych i ferii ma prawo być zwolnionym od zadań domowych.
20. Uczeń ma prawo być zwolniony z odpytywania po dyskotekach szkolnych, wycieczkach, zawodach sportowych.
21. Powyższych praw uczeń może dochodzić kolejno na drodze rozmowy z:
a) nauczycielem przedmiotu,
b) wychowawcą,
c) szkolnym rzecznikiem praw ucznia,
d) opiekunem samorządu,
e) pedagogiem szkolnym,
f) nauczycielem przedmiotu w obecności rodzica lub opiekuna,
g) Dyrektorem Szkoły,
h) rzecznikiem praw ucznia w Kuratorium Oświaty.
Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku

Ust. 2. Obowiązki ucznia
1.Podstawowym obowiązkiem ucznia jest udział w zajęciach edukacyjnych oraz przygotowywanie się do nich.
2. Obowiązkiem ucznia jest posiadanie zeszytu przedmiotowego, podręcznika (jednego na ławce) oraz przygotowanie dodatkowego materiału na polecenie nauczyciela.
3. Uczeń ma obowiązek poprawnie i ku1turalnie zachowywać się na lekcjach oraz innych zajęciach organizowanych przez szkołę.
4. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić swoją nieobecność w szkole zgodnie z zasadami określonymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
5. Uczeń jest zobowiązany do usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych u wychowawcy klasy w ciągu siedmiu dni na podstawie pisemnego zwolnienia lekarskiego lub rodziców.
6. Nieobecność nieusprawiedliwiona na zajęciach lekcyjnych ma wpływ na ocenę z zachowania ustalaną zgodnie z regulaminem wystawiania ocen z zachowania.
7. Zwolnień z pojedynczych lekcji dokonuje nauczyciel przedmiotu na pisemną prośbę rodziców lub wychowawca klasy po uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu.
8. Obowiązkiem ucznia jest dbać o estetykę sal lekcyjnych i obiektu szkolnego oraz szanować sprzęt szkolny, a w przypadku jego umyślnego zniszczenia ma obowiązek pokryć koszty jego naprawy.
9. Obowiązkiem ucznia jest nosić obuwie zgodnie z wymogami bhp i ustaleniami wynikającymi ze specyfiki przedmiotu.
10. Obowiązkiem ucznia jest punktualne przybycie do szkoły.
11. Uczeń nie może opuszczać gmachu szkoły i boiska w czasie trwania zajęć lekcyjnych i przerw międzylekcyjnych. Z obowiązku tego może zwolnić jedynie wychowawca klasy lub nauczyciel dyżurny na swoją własną odpowiedzialność.
12. Uczeń ma obowiązek dbać o czystość i higienę osobistą oraz nosić odpowiedni strój.
13. W czasie uroczystości szkolnych uczeń ma obowiązek przybycia do Szkoły w stroju odświętnym.
14. Uczeń ma obowiązek dbać o dobre imię Szkoły oraz szanować jej tradycje.
15. Uczeń ma obowiązek dbać o kulturę języka, przestrzegać norm dobrego zachowania, odnosić się z szacunkiem do wszystkich pracowników Szkoły i kolegów.
16. Uczeń powinien być tolerancyjny wobec innych, zwłaszcza ich przekonań religijnych i poglądów politycznych.
17. Uczeń ma obowiązek oddać w sekretariacie rzeczy znalezione na terenie Szkoły.
18. Ucznia obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu, używania narkotyków i innych środków odurzających oraz przebywania pod ich wpływem w Szkole, a także na wszystkich imprezach przez nią organizowanych (biwaki, wycieczki, dyskoteki, rajdy).
19. Ucznia obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych zakłócających przebieg zajęć edukacyjnych w szkole.
Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku

§ 14. Postanowienia końcowe
Ust.1
Liceum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
Ust.2
Liceum posiada sztandar, godło Szkoły, ceremoniał.
Ceremoniał Szkoły
1. Święta obchodzone przez Szkołę:
a) immatrykulacja pierwszoklasistów,
b) uroczyste zakończenie roku szkolnego,
c) uroczysty bal studniówkowy,
d) uroczyste rozdanie świadectw ukończenia szkoły, nagród i wyróżnień,
e) święto Szkoły – Dzień patrona (25 XI),
f) święto sportu,
g) Święto Niepodległości.
2. Dopuszcza się inne uroczystości wynikające z planu pracy Szkoły. Decyzję o udziale sztandarów historycznych w uroczystościach szkolnych i środowiskowych podejmuje Rada Pedagogiczna.
3. W uroczystościach przewidzianych ceremoniałem szkolnym, wszystkich uczniów obowiązuje uroczysty biało - czarny lub biało - granatowy strój szkolny.
Ust. 3
Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
Ust. 4.
Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.
Statut Liceum został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd UczniowskiOpublikował: Tomasz Zaręba
Publikacja dnia: 07.02.2016
Podpisał: Tomasz Zaręba
Dokument z dnia: 25.02.2011
Dokument oglądany razy: 2 928