Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A
SmodBIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Więcborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Część dokumentów nie posiada warstwy tekstowej, część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, informacje zamieszczone przed 24 września 2018 roku nie będą poprawiane ze względu na zbyt duże obciążenie dla jednostki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 14 października 2020 r.

Data publikacji strony internetowej: 21.02.2011 r.


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

Ctrl+U – sterowanie funkcjami związanymi z dostępnością strony

Tab – nawigowanie po głównych blokach strony

Klawisze strzałek (w lewo, w prawo) – nawigowanie po kolejnych elementach strony

Enter – wybieranie elementów aktywnych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: lo-wiecbork@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 52 389 70 66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar
kontroli.

Wejście do budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w
Więcborku jest usytuowane od ul. Pocztowej. Jest częściowo zadaszone
i wykonane z 3 stopni schodowych, obok znajduje się podjazd (pochylnia) dla
osób niepełnosprawnych.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z
prawem budowlanym.
W budynku dwukondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby osobom
niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje.
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych,
pętlach indukcyjnych

W budynku szkoły znajduje się platforma schodowa, przystosowana do
przemieszczania się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
pomiędzy kondygnacjami ( brak aktualnego świadectwa UTP).Nie ma
informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych
wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie placówki jest parking z wyznaczonym miejscem postojowym dla
pojazdów przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych
uzasadnionych ograniczeniach

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na
miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką
informacją należy zawrzeć.

W Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Więcborku nie ma
możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W przypadku zebrań
z Rodzicami jest możliwość zatrudnienia tłumacza z zewnątrzOpublikował: Tomasz Zaręba
Publikacja dnia: 12.03.2021
Podpisał: Tomasz Zaręba
Dokument z dnia: 14.10.2020
Dokument oglądany razy: 1 050