A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.02.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Statut szkoły

 


STATUT
Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka
w Więcborku


Tekst jednolity

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół wraz z późniejszymi zmianami.


Więcbork, wrzesień 2010 r.


SPIS TREŚCI

Statut Liceum

§ 1. Nazwa i siedziba Szkoły. Organ prowadzący i nadzorujący Szkołę 3
§ 2. Cele i zadania Szkoły 4
§ 3. Kompetencje organów Szkoły 8
§ 4 Organizacja Szkoły 12
§ 5 zadania biblioteki szkolnej 14
§ 6 Zadania Dyrektora związane z przygotowaniem arkusza organizacji Szkoły 16
§ 7 Zadania i obowiązki nauczycieli, oraz innych pracowników 17
§ 8 Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego 18
§ 9 Zadania Wychowawcy klasy 19
§ 10 Nagrody i kary stosowane wobec uczniów, oraz tryb odwołania się od kary 20
§ 11. Zasady rekrutacji uczniów 22
§ 12. Prawa i obowiązki ucznia 25
§ 13. Postanowienia końcowe 27


Załączniki do Statutu

1. Program Wychowawczy 29
a) Wstęp 30
b) Założenia psycho-pedagogiczne Programu Wychowawczego Szkoły 30
c) Wartości preferowane przez społeczność szkolną 32
d) Obszary i zadania wychowawcze Szkoły 33
e) Sylwetka absolwenta 36

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania 38
a) Wstęp 39
b) Cele oceniania 39
c) Kryteria oceniania (hierarchia wartości) 39
d) Zasady oceniania 39
e) Kryteria oceniania 43
f) Sposoby likwidowania niekorzystnych wyników 44
g) Ocenianie dotyczące egzaminu dojrzałości i maturalnego 45
h) Ocena zachowania 45
i) Sposoby powiadamiania zainteresowane strony o wynikach i postępach
w nauce oraz o zachowaniu ucznia 46
j) Ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 46
k) Uwagi końcowe 46

Załączniki do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

1. Regulamin przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego 47
2. Regulamin przeprowadzania egzaminu poprawkowego 46
3. Regulamin oceniania zachowania uczniów 50

 

§ 1. NAZWA I SIEDZIBA SZKOŁY
ORGAN PROWADZĄCY I NADZORUJĄCY SZKOŁĘ


Ust. 1.

1. Nazwa szkoły

Liceum Ogólnokształcące
im. Janusza Korczaka
w Więcborku


2. Siedziba Szkoły znajduje się w Więcborku przy ulicy Pocztowej 14 a.


3. Organem prowadzącym Szkołę jest Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.


Ust. 2.

Imię Szkoły nadaje lub zmienia organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.


Ust. 3.

Nazwa używana przez szkołę w pełnym brzmieniu na pieczęciach, pieczętowanych dokumentach i stemplach:

Liceum Ogólnokształcące
im. Janusza Korczaka
ul. Pocztowa 14 a, tel. (52) 3897 066
89 – 410 Więcbork
REGON 000264242
NIP 558-15-39-015


Pieczęć okrągła
Liceum Ogólnokształcące
im. Janusza Korczaka
w Więcborku

 

§ 2. CELE I ZADANIA SZKOŁY

Ust. 1.

Liceum realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty art. 1 ust. 1 – 14 oraz w przepisach wydanych na jej podstawie a w szczególności:
1. Zapewnia uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego w warunkach poszanowania ich godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
2. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Liceum i zdania egzaminu maturalnego.
3. Pomaga absolwentom w dokonaniu świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia w celu zdobycia zawodu.
4. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie.
5. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły.
6. Ujawnia i rozwija indywidualne uzdolnienia, zainteresowania i predyspozycje uczniów w ramach zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych.
7. Realizuje Szkolny Program Wychowawczy opracowany przy współudziale uczniów, rodziców i nauczycieli, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
8. Realizuje szkolny program profilaktyki, obejmujący wszystkie obszary życia szkoły, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiskowych.


Ust.2.
Liceum realizuje cele, zadania i wytyczne określone w Ustawie o Systemie Oświaty mając na uwadze:
1. Rozwijanie indywidualnych zdolności, zainteresowań i predyspozycji uczniów w ramach zajęć edukacyjnych i wychowawczych przy współpracy i akceptacji rodziców oraz instytucji lokalnych.
2. Rea1izowanie dążeń uczniów z zakresu działalności kultura1nej, rozrywkowej, turystycznej (w tym także różnorodnych form wypoczynku).
3. Przygotowanie uczniów do odpowiedzia1nego współtworzenia świata i odnajdowania w nim własnego miejsca, wspomaganie samoidentyfikacji narodowej i kulturowej.


Ust.3.

1. W Liceum istnieją zespoły przedmiotowe i zespół wychowawczy.
2. Zespoły przedmiotowe są odpowiedzialne za:
- dobór programów nauczania i podręczników,
- opracowanie przedmiotowych systemów oceniania,
- prowadzenie badań wyników nauczania przy pomocy wspólnie wytworzonych narzędzi,
- opracowanie i realizację ścieżek międzyprzedmiotowych.

3. Zespół wychowawczy:
- opracowuje roczny plan profilaktyki,
- opracowuje roczne plany wychowawcze dla danego poziomu,
- analizuje i rozstrzyga wszelkie kwestie wychowawcze szkoły,
- dokonuje systematycznej diagnozy sytuacji wychowawczej,
- analizuje przypadki rozpoznane jako odbiegające od normy i wymagające reakcji wychowawczej, wypracowując sposoby naprawy, ustalając środki zapobiegawcze i formy pomocy uczniom.

Ust.4.

1. W Szkole funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany przez Radę Pedagogiczną przy współudziale uczniów i rodziców, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.
2. Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowi podstawę do opracowania przedmiotowych systemów oceniania.
3. Nauczyciele wychowawcy zapoznają uczniów i ich rodziców z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, natomiast nauczyciele poszczególnych przedmiotów z przedmiotowymi systemami oceniania.


Ust.6.

Dopuszcza się możliwość prowadzenia przez nauczycieli działalności innowacyjnej
i eksperymentalnej. Odpowiedni plan nauczania, różniący się od planu ramowego, zatwierdza Kurator Oświaty na wniosek Dyrektora Szkoły, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.
Profile kształcenia, eksperymenty i innowacje pedagogiczne uwarunkowane są możliwościami organizacyjnymi, kadrowymi i finansowymi Szkoły.


Ust.7.

Sprzyjając zaspokajaniu i rozwijaniu różnorodnych zainteresowań, uzdolnień i oczekiwań uczniów Szkoła:
a) W miarę posiadanych środków finansowych organizuje różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych (w tym kół przedmiotowych i zainteresowań).
b) Udziela wszechstronnej opieki i pomocy w realizacji działalności pozalekcyjnej.
c) Rozwija w tym zakresie swoją bazę lokalową i wyposaża w techniczne środki realizacji.
d) Promuje i upowszechnia wytwory pracy młodzieży.

Ust.8.

Opieka i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie jest realizowana poprzez:
1. Organizowanie różnorodnych form pomocy zgodnie z rozp. MEN z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
2. Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych i interwencyjnych wynikających z programu wychowawczego szkoły oraz procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia demoralizacją i bezpieczeństwa ucznia.
3. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i losowych.
4. Sprawowanie indywidualnej opieki nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi i uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku poprzez zindywidualizowany cykl kształcenia, dostosowane do możliwości ucznia programy kształcenia oraz tworzenie stanowisk uczniowskich dla ucznia niepełnosprawnego (w ramach możliwości finansowych Szkoły i organu prowadzącego).
5. Sprawowanie lub organizowanie opieki nad uczniami mającymi trudne warunki rodzinne. Występowanie do różnych instytucji i Rady Rodziców o przyznanie pomocy materialnej w formie zapomóg doraźnych lub stałych, stypendiów finansowych, opłacania kosztów dojazdu. W trudnych sytuacjach losowych, patologicznych sytuacjach rodzinnych i przejawach patologizacji społecznej ucznia, szkoła może wystąpić do instytucji państwowych z prośbą o wsparcie, nadzór i jurysdykcję.


Ust. 9.1.

Wewnątrzszkolny system doradztwa związanego z wyborem kierunku kształcenia lub zawodu jest realizowany przez:
1. Współdziałanie z Rejonowym Urzędem Pracy.
2. Informowanie o możliwościach i pomoc w wyborze kierunku dalszego kształcenia.
3. Organizowanie spotkań z absolwentami wyższych uczelni, studentami, pracownikami naukowymi.
4. Zbieranie i udostępnianie materiałów prezentujących różne ośrodki akademickie.
5. Nawiązywanie i utrzymywanie stałych kontaktów z różnymi ośrodkami akademickimi, oraz organizowanie wyjazdów uczniów klas trzecich do tych osrodk6w i na targi edukacyjne.
6. Umożliwianie pomocy uczniom ostatnich klas w wyborze kierunku kształcenia za pośrednictwem specjalistycznych ośrodków doradztwa.
7. Naukę radzenia sobie ze zmianą, rozwój umiejętności pozwalających na adaptację do zastanych warunków, a także wychodzenie naprzeciw nowym sytuacjom.
8. Prowadzenie warsztatów dotyczących orientacji i umiejętności zawodowych.


Ust.9.2.

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły zgodnie z rozp. MEN z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
2. W celu realizacji w/w pomocy Dyrektor Szkoły zatrudnia pedagoga szkolnego.
3. Do zadań pedagoga należy w szczególności:
e) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
f) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
g) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
h) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego Szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
i) wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego Szkoły,
j) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez Szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,
k) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.


Ust.10.

1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w wychowaniu i kształceniu młodzieży, mając na celu bezwzględne dobro uczniów i Szkoły.
2. Dyrektor Szkoły na bieżąco informuje rodziców o planach dydaktyczno-wychowawczych, przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.
3. Dyrektor Szkoły, nauczyciele i wszyscy kompetentni pracownicy Szkoły, stwarzają rodzicom możliwość rzetelnej, pełnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce oraz porad w sprawach wychowawczych i da1szego kształcenia dzieci.
Nauczyciel ma obowiązek udzielenia rodzicom informacji o dziecku w każdej chwili, gdy jest dostępny w szkole i nie zakłóca to jego obowiązków związanych z procesem dydaktycznym.
4. Dyrektor Szkoły organizuje przynajmniej raz na kwartał, stałe spotkania z rodzicami, zapoznając ich z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi, informacjami na temat zachowania, postępów i trudności w nauce.
5. Rodzice mają prawo zwrócenia się do organów Szkoły, nauczycieli i pracowników Szkoły o zorganizowanie spotkania w określonym czasie i wskazanym celu.
6. Rodzice, organa Szkoły i nauczyciele współorganizują i współuczestniczą we wszystkich formach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w Szkole oraz mają prawo inicjowania takich działań.
7. Rodzice mogą wyrażać i przekazywać pozytywne i negatywne opinie na temat Szkoły organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny. Opinie negatywne mogą przekazywać po wykorzystaniu wszystkich możliwości wyjaśnienia problemu na szczeblu Szkoły.

 

§ 3. KOMPETENCJE ORGANÓW SZKOŁY

Ust.1.

Organami Szkoły są:

1. Dyrektor Szkoły.
2. Rada Pedagogiczna.
3. Rada Rodziców.
4. Samorząd uczniowski.
5. Dopuszcza się możliwość powołania innych organów.


Ust.2.1.

Kompetencje szczegółowe, zasady funkcjonowania organów szkoły określają regulaminy poszczególnych organów. Regulaminy poszczególnych organów mogą ulec zmianie z początkiem roku szkolnego.


Ust. 2.2.

Organa Szkoły zobowiązane są do:

1. Współdziałania i współpracy. Współdziałanie i współpraca opiera się na:
a) opiniowaniu na prośbę jednego z organów liceum,
b) zapraszaniu na zebrania przedstawicieli innych organów,
c) wspólnym spotkaniu wszystkich organów podsumowującym pracę szkoły w danym semestrze.
2. Wymiany informacji
a) wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi organami liceum zapewniają:
- Dyrektor Liceum,
- przewodniczący Rady Rodziców,
- opiekun Samorządu Uczniowskiego,
b) w celu wymiany informacji i współdziałania, organy Szkoły zapraszają na swoje zebrania plenarne i posiedzenia regulaminowe Dyrektora Szkoły oraz kierownictwa pozostałych organów, a także inne osoby ze społeczności rodzicielskiej,
c) dyrekcja udostępnia podmiotom szkoły ustawy, wytyczne do ustaw, przepisów i regulaminów obowiązujących w cyklu kształcenia i funkcjonowaniu Liceum (biblioteka), informacje o zmianach w obowiązujących przepisach (na posiedzeniach rad pedagogicznych, samorządu uczniowskiego), oraz umieszcza je na tablicach ogłoszeń,
d) członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do zapoznania się z ustawami, zarządzeniami, przepisami i regulaminami oraz stosowania ich,
e) przewodniczący poszczególnych organów szkoły zobowiązani są do wzajemnego informowania się o podjętych uchwałach, postanowieniach lub ich zmianach w formie pisemnej.


Ust. 2.3.

W sprawach spornych pomiędzy organami szkoły pośredniczy Dyrektor Liceum.
W rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych wewnątrz Liceum ostatnią instancją jest Dyrektor Liceum.
W sytuacjach spornych między jednym z organów i dyrektorem mediacje prowadzi przedstawiciel jednostki prowadzącej szkołę.


Ust. 2.4. Dyrektor Szkoły

1. Dyrektora Liceum powołuje Starosta Powiatowy zgodnie z postanowieniami Ustawy o  Systemie Oświaty.
2. Do obowiązków dyrektora należy:
a) opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych Liceum,
b) opracowanie zakresów obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Liceum,
c) dobór kadry kierowniczej i pedagogicznej oraz zatrudnianie jej,
d) dobór pracowników niepedagogicznych i ich zatrudnianie,
e) opracowanie regulaminu premiowania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
f) kierowanie całokształtem działania Liceum,
g) przedstawianie raz w roku szko1nym ogó1nych wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Liceum.
3. Dyrektor ma prawo do:
a) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Liceum,
b) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników Liceum,
c) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Liceum,
d) występowania po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pracowników Liceum,
e) przyjmowanie uczniów do Liceum,
f) formalnej oceny pracy nauczycieli i innych pracowników,
g) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły,
h) decydowania po konsultacji z radą pedagogiczną o wykorzystywaniu środków finansowych przyznanych na działalność Liceum,
i) skreślenia ucznia z listy uczniów, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,
j) podpisywania dokumentów i korespondencji,
k) do przydziału stałych zajęć i prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

4. Dyrektor odpowiada za:
a) zgodność funkcjonowania Liceum z przepisami prawa oświatowego i niniejszego Statutu,
b) poziom uzyskiwanych przez Liceum wyników nauczania i wychowania oraz za opiekę nad uczniami,
c) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie Liceum i podczas zajęć organizowanych przez Liceum, oraz za stan sanitarny i stan ochrony p.poż. obiektów Liceum,
d) celowe wykorzystanie środków zapewnionych na działanie Liceum,
e) prowadzenie zgodnie z przepisami dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej,
f) za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania,
g) harmonijną współpracę organów szkoły.


Ust. 2.5. Rada Pedagogiczna

1. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni bez względu na wymiar czasu pracy.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Liceum.
3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział zaproszeni goście. Mają oni głos doradczy.
4. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 2/3 członków.
5. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.
6. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników Liceum.
7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej zgodnie z art. 41 Ustawy o Systemie Oświaty należy:
a) zatwierdzanie planów pracy Liceum,
b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) podejmowanie uchwał w sprawach kar stosowanych wobec uczniów:
- zakazu reprezentowania Szkoły na zewnątrz, oraz udziału w zajęciach i imprezach pozalekcyjnych,
- przeniesienia do równoległej klasy w Szkole,
- skreślenia z listy uczniów,
f) podejmowanie uchwał dotyczących wewnętrznego systemu oceniania i programu wychowawczego po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy Liceum, a zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) projekt planu finansowego Liceum,
c) wnioski dyrektora o przyznawanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d) propozycje dyrektora Liceum w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
9. Rada Pedagogiczna ma prawo wnioskować zmiany w Statucie Liceum.
10. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do Starosty Powiatu o odwołanie z funkcji Dyrektora, lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w Liceum.
11. Rada Pedagogiczna jest zobowiązana zasięgać opinii przedstawicieli rodziców i uczniów w następujących sprawach:
- skreślenie z listy uczniów,
- planu pracy dydaktyczno - wychowawczej szkoły,
- zatwierdzeniu regulaminów szkolnych,
- zatwierdzeniu innowacji i eksperymentów.


Ust. 2.6. Samorząd Uczniowski

1. W Liceum działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Liceum.
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów.
4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Liceum.
5. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi Liceum wnioski i opinie we wszystkich sprawach Liceum, a przede wszystkim dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawa do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią i stawianymi wymaganiami,
b) prawa do jawnej i umotywowanej oceny, zgodnej z aktualnym zarządzeniem MEN, oraz Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
c) prawa do współorganizacji życia szkolnego,
d) prawa wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.
6. Przedstawiciele samorządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.


Ust. 2.7. Rada Rodziców

1. W skład Rady Rodziców wchodzą :przedstawiciele rad oddziałowych (po jednym przedstawicielu wybranym w tajnym głosowaniu przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału).
2. Do kompetencji Rady Rodziców należy :
-uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły,
-opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
- występowanie do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego , organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, zgodny ze Statutem szkoły.
4. Opiniuje dobór programów i podręczników szkolnych.
5. Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 


§ 4. ORGANIZACJA SZKOŁY

 


Ust. 1.
Liceum Ogó1nokształcące jest ponadgimnazjalną szkołą publiczną w zrozumieniu Ustawy
o Systemie Oświaty.
Ust.2.

Liceum jest szkołą 3 -letnią na podbudowie 3-1etniego gimnazjum, jednolitą pod względem organizacyjnym i programowym, uwzględniającą w treściach kształcenia zróżnicowane uzdolnienia i zainteresowania uczni6w.

Ust.3.

Organizacja pracy Liceum zgodna jest z przepisami zawartymi w Ustawie o Oświacie regulującymi organizację roku szkolnego.

Ust.4.

1. W Szkole nie mogą działać partie i organizacje polityczne.
2. W szkole mogą funkcjonować, po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły i pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, organizacje uczniowskie, nauczycielskie, absolwentów i sympatyków Szkoły rozszerzające i wzbogacające formy działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i gospodarczej Szkoły.
3. W /w organizacje, po uprzednim uzgodnieniu warunków swojej działalności, działają w oparciu o regulaminy zaakceptowane przez Dyrektora Szkoły.

Ust.5.

Rea1izacja celów szkoły może być wspierana na warunkach uzgodnionych z dyrektorem szkoły przez osoby prawne i fizyczne, instytucje oraz organizacje.


Ust.6.

Dla rea1izacji celów statutowych Liceum posiada odpowiednie pomieszczenia zgodnie z art. 67, ust. 1 Ustawy o Oświacie z dnia 17.09.1992 r.
1. Pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
2. Bibliotekę wraz z czytelnią,
3. Gabinet pielęgniarki,
4. Szatnię,
5. Pomieszczenia administracyjno -gospodarcze,
6. Zespół urządzeń sportowo – rekreacyjnych,
7. Archiwum.

Ust.7

1. Podstawową jednostką organizacyjną Liceum jest oddział.
2. Liczba uczniów w oddziale wynosi 28 – 33 osób.
3. Liczba uczniów w oddzia1e może być mniejsza niż 28 za zgodą organu prowadzącego Szkołę.

Ust.8
1. Zajęcia edukacyjne w Liceum, stanowiące realizację podstawy programowej ustalonej dla liceum ogólnokształcącego, są organizowane w oddziałach, z zastrzeżeniem pkt. 2-3.
2. Nauczanie języków obcych organizowane jest z podziałem na grupy w ramach jednej klasy lub w zespołach klasowych, z uwzględnieniem umiejętności językowych uczniów, których liczebność określają odrębne przepisy.
3. Zajęcia edukacyjne z informatyki i wychowania fizycznego odbywają się w grupach, których liczebność określają odrębne przepisy.
4. Zajęcia edukacyjne z przedmiotów, o których mowa w Ust.7, mogą być organizowane w oddziałach, zespołach międzyoddziałowych albo międzyszkolnych. Liczba uczniów w zespole wynosi co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego szkolę mogą być tworzone zespoły liczące mniej niż 20 uczniów.


Ust.9

Dyrektor Liceum, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych Liceum, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

Liceum prowadzi kształcenie w zakresie rozszerzonym w następujących kierunkach :
a) humanistycznym (język polski, historia, WOS),
b) matematyczno - fizyczno - informatycznym,
c) przyrodniczym (biologia, chemia, geografia).
Dopuszcza się tworzenie innych kierunków kształcenia ogó1nego w trybie przewidzianym przez Ustawę o Systemie Oświaty.

§ 5. ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Ust.1.

W Szkole funkcjonuje biblioteka, która jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy ogólnej i wiadomości o regionie.


Biblioteka szkolna:
1. Służy realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego Szkoły.
2. Rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą.
3. Współuczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej oraz innych ścieżek edukacyjnych.
4. Przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji ze szczególnym uwzględnieniem technologii komputerowej.
5. Stanowi ośrodek informacji o dokumentach i materiałach dydaktycznych gromadzonych w Szkole.
6. Jest multimedialną pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się na zajęciach z uczniami zgromadzone zbiory biblioteczne, sprzęt audio-wizualny oraz komputery z dostępem do Internetu.
7. Wspiera działalność opiekuńczo – wychowawczą Szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej.
8. Wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Ust. 2.
Zasady korzystania z biblioteki

1. Biblioteka udostępnia księgozbiór bezpłatnie uczniom, nauczycielom i innym pracownikom Szkoły oraz rodzicom uczniów.
2. Prawa i obowiązki czytelników szczegółowo określa regulamin biblioteki.
3. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu biblioteki.
4. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego.
5. Czas pracy ustalony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Księgozbiór podręczny, wydawnictwa sprzed 1945 r. oraz czasopisma udostępniane są wyłącznie w czytelni.
7. Biblioteka może zażądać zwrotu wypożyczonej pozycji w dowolnym czasie.
8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki, czytelnik jest zobowiązany do zwrócenia analogicznej pozycji lub o porównywalnej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem.


Ust.3.

1. Nadzór pedagogiczny nad biblioteką pełni Dyrektor Szkoły.
2. Za pracę biblioteki i czytelni oraz wykorzystanie zbiorów bibliotecznych odpowiada nauczyciel bibliotekarz, który odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły za prawidłowość i skuteczność wykonywania powierzonych mu zadań.
3. Na wniosek Dyrektora Szkoły, a co najmniej raz na 5 lat, przeprowadza się inwentaryzację księgozbioru.
4. Wydatki biblioteki szkolnej obejmują zakup zbiorów i ich konserwację, zakup wyposażenia pomieszczeń, zakup sprzętu, druków bibliotecznych, materiałów piśmienniczych oraz pomocy dydaktycznych.
5. Roczny plan wydatków proponuje nauczyciel bibliotekarz i przedkłada do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły oraz Radzie Pedagogicznej.
6. Wydatki na potrzeby pracy biblioteki zapewnia Dyrektor Szkoły z budżetu Szkoły lub budżetu Rady Rodziców, informując o przyznanej wysokości kwoty z początkiem roku budżetowego lub szkolnego.

Ust.4.
Zadania nauczyciela bibliotekarza

Nauczyciel bibliotekarz:
1. Organizuje i zapewnia funkcjonowanie biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Szkoły.
2. Odpowiada za realizację celów i zadań biblioteki.
3. Udostępnia zbiory biblioteczne czytelnikom.
4. Działa na rzecz procesu kształcenia nawyków obcowania z książką, tworzenia podstaw kultury czytelniczej, samokształcenia oraz rozwijania zainteresowań.
5. Przygotowuje uczniów do korzystania z zasobów biblioteki i umożliwia im docieranie do tych zbiorów oraz uzyskiwanie potrzebnych informacji.
6. Prowadzi z uczniami zajęcia przysposobienia czytelniczo - informacyjnego według ustalonego harmonogramu.
7. Wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.
8. Współpracuje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, wychowawcami i innymi pracownikami szkoły.
9. Tworzy zespół uczniów współpracujących z biblioteką.
10. Popularyzuje wiedzę pedagogiczną wśród rodziców.
11. Współuczestniczy w spełnianiu przez Szkołę jej funkcji opiekuńczo –wychowawczej.
12. Prowadzi prace związane z gromadzeniem zbioru książek, czasopism, zbioru audiowizualnego, opracowuje i konserwuje te zbiory.
13. Sporządza plany pracy, okresowe i roczne sprawozdania, harmonogramy zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego.
14. Prowadzi statystykę wypożyczeń i dokumentację pracy biblioteki oraz ewidencję zbioru.
15. Udziela informacji, co do zasobów biblioteki.
16. Odpowiada za zabezpieczenie mienia biblioteki.
17. Bibliotekarz systematycznie dokonuje selekcji księgozbioru, wycofuje pozycje nieaktualne, nieprzydatne w pracy Szkoły oraz zniszczone. Czasopisma społeczno - kulturalne oraz prasa codzienna przechowywane są przez rok, natomiast czasopisma metodyczne przez 5 lat.
18. Organizuje i wykonuje wszelkie inne zadania i czynności zlecone przez Dyrektora.

§ 6. ZADANIA DYREKTORA ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM ARKUSZA ORGANIZACJI SZKOŁY


Ust. 1.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Liceum opracowany przez Dyrektora do 30 kwietnia każdego roku, po otrzymaniu wytycznych organu prowadzącego, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę oraz organ nadzorujący.

Ust.2.

W arkuszu organizacji Liceum zamieszcza się w szczególności: liczbę nauczycieli Liceum z podziałem na stopnie awansu zawodowego, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Liceum oraz liczbę godzin prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.


Ust.3.

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Liceum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, Dyrektor Szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

§ 7. ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI, ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW LICEUM


Ust. 1.

Liceum zatrudnia nauczycieli, pracowników administracyjnych, ekonomicznych i pracowników
obsługi.

Ust.2.

Wszyscy pracownicy Liceum są odpowiedzialni za sytuację wychowawczą i bezpieczeństwo w Szkole. Uwagi pracowników administracyjnych i pracowników obsługi odnośnie zachowania się uczniów, kierowane do wychowawcy klasy, mają wpływ na ocenę zachowania ucznia.


Ust.3.

Nauczyciele mają prawo nauczać zgodnie z wybranymi przez siebie metodami nauczania, przestrzegając zasad etyki zawodowej i przepisów prawa, przy zachowaniu zasad określonych w niniejszym Statucie.


Ust.4.

Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.

Ust.5.

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wynik tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.


Ust.6.

1. Nauczyciel odpowiada za życie, zdrowie, bezpieczeństwo uczniów znajdujących się pod jego opieką zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ucznia nauczyciel jest zobowiązany do podejmowania czynności zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami postępowania w sytuacjach zagrożenia demoralizacją i bezpieczeństwa ucznia.
2. Nauczyciel odpowiada za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego z uwzględnieniem programów, możliwości i uzdolnień uczniów, z dbałością o własny warsztat pracy.
3. Nauczyciel zobowiązany jest do dbałości o powierzony jego opiece sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.
4. Nauczyciel wspiera rozwój psychofizyczny uczniów poprzez:
- dostosowanie wymagań do możliwości ucznia zgodnie z opinią Poradni Psychologiczno Pedagogicznej,
- rozwijanie zdolności i zainteresowań ucznia poprzez pracę z uczniem zdolnym: olimpiady, konkursy, koła zainteresowań, kluby dyskusyjne.
5. Nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania regulaminu klasyfikowania i oceniania uczniów, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, do kierowania się bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania wszystkich uczniów.
6. Nauczyciele są zobowiązani do pomocy w przezwyciężaniu trudności i niepowodzeń szkolnych uczniów w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów, zindywidualizowane formy nauczania, rozmowy z wychowawcą, rodzicami, samorządem, dyrekcją, kontakty z instytucjami wspierającymi rozwój uczniów.
7. Nauczyciel jest zobowiązany do doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej poprzez rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, kursy, studia podyplomowe, wzbogacanie biblioteki przedmiotowej, poszerzanie zbioru pomocy dydaktycznych.

Ust.7.

1. Nauczyciele przedmiotów pokrewnych współdziałają ze sobą w zakresie wyborów programów nauczania, sposobu realizacji korelacji treści nauczania przedmiotów pokrewnych, organizowanie pracowni przedmiotowych, opiniowanie autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania
2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawów programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego, uwzględniającego także programy nauczania przedmiotów, o których mowa w § 7.
3. Dyrektor Szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora Liceum, na wniosek zespołu.

§ 8. ZADANIA I OBOWIĄZKI PEDAGOGA SZKOLNEGO


Do zadań pedagoga szkolnego należą :
1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
3. Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
4. Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
5. Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
6. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Zadania pedagoga szkolnego są realizowane we współpracy z rodzicami, nauczycielami , Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną i innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.§ 9. ZADANIA WYCHOWAWCY KLASY

Ust. 1.

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Formy spełniania zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Liceum.

Ust.2.

Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami a w szczególności:
1. Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia i proces jego uczenia.
2. Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów.
3. Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
Wychowawca po zapoznaniu się i wysłuchaniu stron konfliktu próbuje samodzielnie rozwiązać istotę konfliktu. W przypadku braku możliwości rozwiązania konfliktu przez wychowawcę, konsultuje się z rodzicami, następnie z pedagogiem lub dyrekcją.

Ust.3.

Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1.:
1. Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka.
2. Planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
- różne formy życia zespołowego integrujące uczniów,
- ustala treści i formy zajęć na godzinie do dyspozycji wychowawcy.
3. Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka.
4. Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
- poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci,
- współdziałania z rodzicami, tzn. okazania im pomocy w działaniach wychowawczych,
- włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły.
5. Współpracuje ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizacje i formy udzielania tej pomocy określają odrębne przepisy.
6. Współpracuje z pedagogiem szkolnym.


Ust.4.

Wychowawca realizuje swoje zadania poprzez:
1. Współdziałanie z nauczycielami uczącymi, radą pedagogiczną, pedagogiem szkolnym, dyrekcją, a w razie potrzeby ze specjalistami np. psychologiem.
2. Kontakty z rodzicami uczniów.
3. Różne formy działania z zespołem klasowym, wycieczki, spotkania, uroczystości klasowe, szkolne i środowiskowe.
4. Kontakty wychowawców i innych nauczycieli z rodzicami uczniów organizowane przez szkolę.

Ust.5.

Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych. Dyrektor zobowiązany jest do zapoznania początkujących nauczycieli - wychowawców z obowiązującymi ich przepisami i prawami.

§ 10. NAGRODY I KARY STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW
TRYB ODWOŁANIA SIĘ OD KARY

Ust. 1.

Za szczególne osiągnięcia w nauce i zachowaniu uczeń może być wyróżniony:
- pochwałą wychowawcy klasy,
- pochwałą Dyrektora Szkoły,
- listem pochwalnym Dyrektora Szkoły do rodziców lub opiekunów,
- dyplomem uznania,
- nagrodą rzeczową,
- dyplomem Szkoły,
- „Medalem Korczaka” dla najlepszego absolwenta

Ust.2.

Za nieprzestrzeganie obowiązków szkolnych, oraz postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów, uczeń może być ukarany:
- upomnieniem wychowawcy klasy,
- naganą wychowawcy klasy wobec wszystkich uczniów danej klasy (pisemną, zanotowaną w dzienniku lekcyjnym),
- zakazem reprezentowania Szkoły na zewnątrz, oraz udziału w zajęciach i imprezach pozalekcyjnych,
- upomnieniem Dyrektora Szkoły wobec uczniów danej klasy,
- przydzieleniem prac na rzecz szkoły,
- naganą Dyrektora Szkoły udzieloną publicznie wobec uczniów całej Szkoły (pisemną, zanotowaną w dzienniku lekcyjnym),
- przeniesieniem do równoległej klasy w Szkole,
- usunięciem ze Szkoły.

Rodzaj zastosowanej kary jest zależny od szkodliwości popełnionego czynu.

We wszystkich kwestiach wymagających interwencji wobec postępowania i zachowania ucznia wprowadza się kontrakt jako formę prawa wewnątrzszkolnego, a zawarte w nim uzgodnienia mają moc obowiązującą.
Kontrakt powinien zawierać :
- Powód jego zawarcia,
- Osoby miedzy, którymi jest zawierany,
- Czas jego trwania,
- Listę zachowań podlegających kontroli,
- Utratę przywilejów i sposób ich odzyskiwania,
- Zobowiązania poszczególnych stron,
- Formy współpracy stron,
- Konsekwencje wynikające z nie realizowania zobowiązań,§
Wskazówki i adresy punktów diagnostyczno-konsultacyjnych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Ust.3

Wobec uczniów notorycznie opuszczających zajęcia szkolne bez ich usprawiedliwiania można zastosować następujące kary:
- 15 godzin nieusprawiedliwionych – wezwanie rodziców przez wychowawcę klasy,
- 25 godzin nieusprawiedliwionych – nagana wychowawcy,
- 35 godzin nieusprawiedliwionych – nagana dyrektora szkoły z ostrzeżeniem wydalenia ze szkoły z jednoczesnym wprowadzeniem kontraktu. (o którym mowa w Ust.2)
dotyczącego powstrzymywania się od nieusprawiedliwionych nieobecności,
-w przypadku przekroczenia przez ucznia pełnoletniego limitu 60 godzin nieobecnych w ciągu całego roku szkolnego, nieusprawiedliwionych wychowawca klasy kieruje do dyrektora szkoły wniosek o rozpatrzenie konieczności skreślenia go z listy uczniów.
- W przypadku ucznia niepełnoletniego po przekroczeniu limitu 60godzin nieobecnych, nieusprawiedliwionych należy rozpatrzyć konieczność skierowania wniosku do Sądu Rodzinnego z powodu nie realizowania obowiązku nauki.

Ust.4

1. W szczególnych przypadkach Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora Szkoły do skreślenia ucznia z listy uczniów.
2. Uczeń może być usunięty ze szkoły za:
a) szczególnie rażące zaniedbywanie obowiązków szkolnych,
b) wykroczenia (mające miejsce na terenie Szkoły w czasie zajęć edukacyjnych, imprez szkolnych - dyskoteki, wycieczki, biwaki, rajdy itp. oraz w miejscach publicznych) takie jak:
- udowodniona kradzież,
- akty agresji wobec innych,
- picie alkoholu,
- używanie narkotyków i innych środków odurzających,
- wandalizm.
3. W przypadku usunięcia ucznia ze Szkoły rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują pisemną decyzję o skreśleniu z listy uczniów.

Ust.5

1. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.
2. Uczeń ma prawo pisemnego odwołania się od kary do instancji wyższej (od nagany wychowawcy do dyrektora szkoły itd.) w terminie 7 dni.
3. W razie usunięcia ze Szkoły, rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo odwołania się, w terminie 14 dni od dnia wysłania decyzji o skreśleniu (data stempla pocztowego), do organu nadzorującego Szkołę.


§ 11. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA
W WIĘCBORKU


Regulamin został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. (Dz.U. nr 26 poz.232) wraz z późniejszymi zmianami, w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół, oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.


§ 1

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW

1. Kandydaci w trakcie rekrutacji mogą równocześnie złożyć dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych.
2. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych składają dokumenty w terminie, który określa zarządzenie Kujawsko –Pomorskiego Kuratora Oświaty.
3. Do podania o przyjęcie do szkoły kandydaci dołączają:
 oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub kopie tego świadectwa i zaświadczenia poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył (najpóźniej w terminie 2 dni od daty otrzymania),
 dwie fotografie (z nazwiskiem na odwrocie),
 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły średniej zawodowej,
 kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami dołączają posiadane orzeczenia kwalifikacyjne poradni psychologiczno – pedagogicznej,
 uczestnicy konkursów przedmiotowych, organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim (wspomnianych w §2, p.2.c), dołączają odpowiednie zaświadczenia,
 kandydaci mający osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym (wspomniane w §2, p.2.c), dołączają odpowiednie zaświadczenia,
 kandydaci – laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych, organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim (wspomniane w §2, p.3), dołączają odpowiednie zaświadczenia.

§ 2

KRYTERIA PRZYJĘCIA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego jest ukończenie publicznego gimnazjum lub gimnazjum niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej oraz przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego.

2. O przyjęciu kandydata do pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego decydują łącznie:

a) Liczba punktów uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym:
- w części humanistycznej 0 – 50 pkt.
- w części matematyczno-przyrodniczej 0 – 50 pkt.

b) Oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum z następujących przedmiotów:
- język polski,
- matematyka,
- biologia,
- historia,

przeliczone na punkty według następującego schematu:

celujący - 15 pkt.
bardzo dobry - 13pkt.
dobry - 10 pkt.
dostateczny - 5 pkt.
dopuszczający - 2 pkt.

c) Inne osiągnięcia:

- ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 10 pkt.

- finalista w konkursach przedmiotowych, organizowanych
przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty,
co najmniej na szczeblu wojewódzkim 15 pkt.
- dwóch lub więcej tytułów finalisty 20 pkt

- Osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na
szczeblu powiatowym, udokumentowany wolontariat 5 pkt.
d) Ocena z zachowania wzorowa 5pkt
bardzo dobra 3pkt


3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do Liceum niezależnie od kryteriów, o których mowa w §2, p.2 Regulaminu (na podstawie odpowiedniego zaświadczenia z Kuratorium Oświaty).

4. Przy przyjmowaniu do Szkoły, w wypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
b) kandydaci o kierunkowych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
c) kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
d) uczniowie zamieszkali na wsi,
e) uczniowie z wyższą oceną z zachowania.


§ 3

SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNO-KWALIFIKACYJNA

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną, pracującą w terminie od 1 czerwca do dnia zakończenia naboru uczniów do klas pierwszych.
2. W skład komisji wchodzą:
* dyrektor Liceum jako przewodniczący,
* pedagog szkolny,
* wychowawcy przyszłych klas pierwszych min trzy osoby.
3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna kwalifikuje kandydatów, ustala listę przyjętych do szkoły w trybie i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności:
* podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęcia do Liceum,
* ustala listę kandydatów dopuszczonych do kwalifikacji,
* ustala liczbę punktów dla każdego kandydata według kryteriów określonych w § 2, p.1-4,
* zbiera dokumenty dotyczące preferencji przyjmowania do Liceum,
* ustala listę uczniów przyjętych do klas pierwszych,
* sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego,
* udziela niezakwalifikowanym kandydatom informacji i porad o możliwości wyboru innej szkoły, rozpatruje ewentualne odwołania rodziców.

4. Decyzje Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego.
5. Protokół z postępowania kwalifikacyjnego z pełnym wykazem kandydatów oraz informacje o uzyskanej przez nich liczbie punktów przechowywane są w szkole nie krócej niż przez jeden rok.
6. Odwołania od decyzji Komisji mogą być zgłaszane dyrektorowi szkoły w terminie trzech dni od daty powiadomienia kandydata o wyniku egzaminu.


§ 4

TERMINY KWALIFIKOWANIA I INFORMOWANIA O WYNIKACH

1. Kwalifikowanie kandydatów do Liceum rozpoczyna się w następnym dniu po upływie terminu składania podań.
2. Kandydaci umieszczeni na liście przyjętych do szkoły są obowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w Liceum najpóźniej do 30 czerwca danego roku szkolnego, przedkładając oryginały świadectw.
3. Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikowania, informowania o wynikach, terminach ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły itp. zawarte są w Regulaminie przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku opracowywanym na dany rok szkolny.

§ 12. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

Ust. 1. Prawa ucznia

1. Uczeń ma prawo wybierać i być wybieranym do Rady Samorządu Uczniowskiego oraz zarządów organizacji szkolnych.
2. Uczeń ma prawo korzystać, zgodnie z kryteriami, ze wszystkich form pomocy materialnej i świadczeń socjalnych jakimi dysponuje Szkoła.
3. Uczeń ma prawo do korzystania z opieki medycznej zorganizowanej przez Szkołę.
4. Uczeń w sprawach spornych ma prawo odwołać się do wychowawcy klasy, rzecznika praw uczniowskich oraz Dyrektora Szkoły.
5. Uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do danej lekcji, gdy uniemożliwiła mu to choroba lub inne uzasadnione wydarzenia losowe.
6. Uczeń ma prawo znać końcową ocenę z każdego przedmiotu oraz zachowania co najmniej 7 dni przed konferencją klasyfikacyjną.
7. Uczeń lub jego rodzice mają prawo ubiegać się o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego, klasyfikacyjnego i sprawdzającego zgodnie z obowiązującym Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
8. Uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem termin pisemnego sprawdzenia wiadomości z wyjątkiem kartkówki obejmującej materiał z trzech ostatnich lekcji. W przypadku przełożenia terminu pracy pisemnej przywilej traci moc.
9. Uczeń ma prawo pisać najwyżej 1 sprawdzian dziennie, a najwięcej 3 tygodniowo.
10. Uczeń powinien otrzymać poprawioną i ocenioną pracę pisemną w ciągu 2 tygodni od momentu jej napisania. W przypadku zwrócenia prac pisemnych po ustalonym terminie nauczyciel jest zobowiązany anulować oceny niedostateczne i dopuszczające z tych prac. Kolejny sprawdzian z danego przedmiotu może się odbyć po oddaniu poprzedniego.
11. Uczeń ma prawo znać uzasadnienie każdej oceny wystawionej przez nauczyciela.
12. Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu wyłącznie za wiedzę i umiejętności.
13. Uczeń ma prawo do szacunku.
14. Uczeń pisemną deklaracją wyraża wolę nieuczestniczenia w lekcjach religii.
15. Uczeń ma prawo do opiniowania projektów i prac przygotowawczych dotyczących Szkoły.
16. Uczeń ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej.
17. Uczeń ma prawo uczestnictwa w rozwoju i upowszechnianiu kultury.
18. Uczeń ma prawo do korzystania ze sprzętu i wyposażenia Szkoły w porozumieniu z osobą odpowiedzialną za to mienie.
19. Uczeń ma prawo wykorzystać w pełni przerwy międzylekcyjne na wypoczynek, a na okres świąt kalendarzowych i ferii ma prawo być zwolnionym od zadań domowych.
20. Uczeń ma prawo być zwolniony z odpytywania po dyskotekach szkolnych, wycieczkach, zawodach sportowych.
21. Powyższych praw uczeń może dochodzić kolejno na drodze rozmowy z:
1. nauczycielem przedmiotu,
2. wychowawcą,
3. szkolnym rzecznikiem praw ucznia,
4. opiekunem samorządu,
5. pedagogiem szkolnym,
6. nauczycielem przedmiotu w obecności rodzica lub opiekuna,
7. Dyrektorem Szkoły,
8. rzecznikiem praw ucznia w Kuratorium Oświaty.


Ust. 2. Obowiązki ucznia

1. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest udział w zajęciach edukacyjnych oraz przygotowywanie się do nich.
2. Obowiązkiem ucznia jest posiadanie zeszytu przedmiotowego, podręcznika (jednego na ławce) oraz przygotowanie dodatkowego materiału na polecenie nauczyciela.
3. Uczeń ma obowiązek poprawnie i ku1turalnie zachowywać się na lekcjach oraz innych zajęciach organizowanych przez szkołę.
4. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić swoją nieobecność w szkole zgodnie z zasadami określonymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
5. Uczeń jest zobowiązany do usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych u wychowawcy klasy w ciągu siedmiu dni na podstawie pisemnego zwolnienia lekarskiego lub rodziców.
6. Nieobecność nieusprawiedliwiona na zajęciach lekcyjnych ma wpływ na ocenę z zachowania ustalaną zgodnie z regulaminem wystawiania ocen z zachowania.
7. Zwolnień z pojedynczych lekcji dokonuje nauczyciel przedmiotu na pisemną prośbę rodziców lub wychowawca klasy po uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu.
8. Obowiązkiem ucznia jest dbać o estetykę sal lekcyjnych i obiektu szkolnego oraz szanować sprzęt szkolny, a w przypadku jego umyślnego zniszczenia ma obowiązek pokryć koszty jego naprawy.
9. Obowiązkiem ucznia jest nosić obuwie zgodnie z wymogami bhp i ustaleniami wynikającymi ze specyfiki przedmiotu.
10. Obowiązkiem ucznia jest punktualne przybycie do szkoły.
11. Uczeń nie może opuszczać gmachu szkoły i boiska w czasie trwania zajęć lekcyjnych i przerw międzylekcyjnych. Z obowiązku tego może zwolnić jedynie wychowawca klasy lub nauczyciel dyżurny na swoją własną odpowiedzialność.
12. Uczeń ma obowiązek dbać o czystość i higienę osobistą oraz nosić odpowiedni strój.
13. W czasie uroczystości szkolnych uczeń ma obowiązek przybycia do Szkoły w stroju odświętnym.
14. Uczeń ma obowiązek dbać o dobre imię Szkoły oraz szanować jej tradycje.
15. Uczeń ma obowiązek dbać o kulturę języka, przestrzegać norm dobrego zachowania, odnosić się z szacunkiem do wszystkich pracowników Szkoły i kolegów.
16. Uczeń powinien być tolerancyjny wobec innych, zwłaszcza ich przekonań religijnych i poglądów politycznych.
17. Uczeń ma obowiązek oddać w sekretariacie rzeczy znalezione na terenie Szkoły.
18. Ucznia obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu, używania narkotyków i innych środków odurzających oraz przebywania pod ich wpływem w Szkole, a także na wszystkich imprezach przez nią organizowanych (biwaki, wycieczki, dyskoteki, rajdy).
19. Ucznia obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych zakłócających przebieg zajęć edukacyjnych w szkole.

§ 13. Postanowienia końcowe

Ust.1
Liceum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

Ust.2

Liceum posiada sztandar, godło Szkoły, ceremoniał.

Ceremoniał Szkoły
1. Święta obchodzone przez Szkołę:
a) immatrykulacja pierwszoklasistów,
b) uroczyste zakończenie roku szkolnego,
c) uroczysty bal studniówkowy,
d) uroczyste rozdanie świadectw ukończenia szkoły, nagród i wyróżnień,
e) święto Szkoły (25 XI),
f) święto sportu,
g) Święto Niepodległości.
2. Dopuszcza się inne uroczystości wynikające z planu pracy Szkoły.
Decyzję o udziale sztandarów historycznych w uroczystościach szkolnych i środowiskowych podejmuje Rada Pedagogiczna.
3. W uroczystościach przewidzianych ceremoniałem szkolnym, wszystkich uczniów obowiązuje uroczysty biało - czarny lub biało - granatowy strój szkolny.


Ust. 3

Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Ust. 4.

Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.
Statut Liceum został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski


Liceum Ogólnokształcące w Więcborku

Szkolny Program Wychowawczy

Podstawy prawne:

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 48, 53, 54, 70, 72.
2. Ustawa o Systemie Oświaty art. l, 4, 5, 22,23, 34a, 40.
3. Ustawa - Karta Nauczyciela art. 6.
4. Podstawa programowa dla liceum ogólnokształcącego.
5. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
6. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatela.
7. Konwencja Praw Dziecka.


WSTĘP

Według zgodnej opinii Rady Pedagogicznej naszej Szkoły wychowanie jest procesem polegającym na wspomaganiu wszechstronnego rozwoju ucznia obejmującym pełen zakres aspektów kształtowania się człowieka.
Mając na uwadze postulat harmonijnego wychowania obejmującego wszystkie sfery osobowości ucznia: duchową, wolitywną, intelektualną, emocjonalną, zmysłową i fizyczną chcemy traktować ucznia integralnie zmierzając ku uczynieniu wychowanka zdolnym do spójności myśli, słowa i czynu czyli do pełnej, logicznej konsekwencji działania oraz samodzielnego życia w rodzinie, społeczeństwie w poczuciu własnej wartości, szacunku dla siebie i innych.
Dążeniem naszym jest wprowadzenie ucznia w całość dorobku ludzkiej kultury z równoczesną nauką wartościowania tych dóbr.
Program wychowawczy naszej Szkoły chcemy oprzeć na fundamentalnym dla wychowania systemie postaw i wartości wspólnie wypracowanym przez uczniów, nauczycieli i rodziców uczniów naszej Szkoły.
Powodzenie w realizacji przyjętego programu będzie zależało od rzeczywistego wypełniania zawartego kontraktu, przestrzegania zasad i norm przez zainteresowane strony oraz stworzenia warunków niezbędnych i towarzyszących osiągnięciu zamierzonych celów.

ZAŁOŻENIA PSYCHO-PEDAGOGICZNE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY
Intencją naszą jest, aby wychowanie w szkole swoją organizacją, metodami i środkami miało na celu wyposażenie ucznia w pożądany system wartości oraz podstawy będące szansą dobrego przygotowania się do dorosłego życia, bezpiecznego rozwoju i osiągnięcia sukcesu osobistego.

Realizując postulat wychowania przez wartości pragniemy dążyć do czteroetapowego procesu przekazywania wartości odbywającego się przez:
1. Spotykanie z wartościami.
2. Doświadczanie wartości.
3. Włączenie do realizacji - działania zgodne z wybraną wartością.
4. Przyjęcie odpowiedzialności za wartości zaakceptowane przez wszystkich.
Naszym zadaniem jest stworzenie takiego środowiska wychowawczego, w którym uczeń będzie doświadczał wszystkich tych czterech sytuacji i powszechną stanie się jego świadomość odnośnie potrzeby ciągłego samodoskonalenia.
Wychowaniu w naszej Szkole nadajemy charakter:
integralny - obejmujący wszystkie sfery osoby ucznia (fizyczną, psychiczną, duchową, społeczną). Uznajemy także zasadę jedności kształcenia i wychowania nie przez sztuczne łączenie treści intelektualnych z moralno-społecznymi, lecz przez traktowanie rozwoju osobowości ludzkiej jako procesu integralnego.
personalistyczny - stawiający w centrum osobę ucznia z jednoczesnym podkreśleniem istoty wszystkich podmiotów biorących udział w procesie wychowania.
indywidualny - tempo nauczania i wychowania, dobór treści, metod uwzględnia indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia.
otwarty - mając świadomość zmian w psychice wychowanków ciągle poszukujemy nowych metod wychowawczych.
Za priorytetowe uważamy:

 Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia.
 Współpodmiotowe traktowanie uczestników procesu wychowania.
 Przygotowanie wychowanka do znalezienia własnego miejsca w społeczeństwie.
 Czuwanie nad prawidłowym i bezpiecznym funkcjonowaniem ucznia w społeczności szkolnej.
Zasady oddziaływania wychowawczego

 Poszanowanie wartości.
 Respektowanie norm.
 Systematycznego samodoskonalenia się wspomaganego przez nauczycieli.
 Wspólnego i zgodnego działania nauczycieli, rodziców, uczniów i środowiska lokalnego.

WARTOŚCI PREFEROWANE PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ


Zależy nam, aby nasza szkoła była wspólnotą opartą na zasadzie

szczerości,
przyjaźni i partnerstwa,
szacunku dla człowieka,
tolerancji,
życzliwości,
kultury osobistej,
zrozumienia,
możliwości wyrażania swoich myśli,
konsekwencji,
poszanowania tradycji,
poczuciu bezpieczeństwa.

Nieodzownym warunkiem pomyślności i efektywności działań wychowawczych jest zaangażowanie i wzajemna ścisła współpraca rodziców, uczniów oraz pracowników szkoły, mająca na celu zacieśnienie więzi partnerskich oraz położenie nacisku na eksponowanie dobrego oblicza szkoły w środowisku lokalnym.

Wychowanie przez wartości będzie się urzeczywistniać poprzez:

 realizację treści kształcenia poszczególnych przedmiotów; atrakcyjne formy pracy,
 poszanowanie praw i norm,
 osobisty przykład; dobrą komunikację społeczną; dobry klimat pracy szkoły,
 ścisłą współpracę nauczycieli, rodziców i uczniów, oraz instytucji wspomagających szkołę,
 poszanowanie indywidualności każdej osoby,
 konsekwentne działanie wychowawcy,
 przybliżanie i kultywowanie tradycji narodowej,
 samorealizację,
 rozwiązywanie konfliktów w oparciu o wartości,
 stworzenie sytuacji wychowawczych dla zachowań zgodnych z wartościami.

OBSZARY I ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY

W ciągu czteroletniego pobytu ucznia w szkole pragniemy wyposażyć go, kształtować w nim i udoskonalać wiedzę, umiejętności, sprawności, predyspozycje, oraz postawy w zakresie następujących obszarów:

I. Rozwój społeczny, będący rozwojem możliwości i stopniowo asymilowanych umiejętności otwartego, poprawnego kontaktowania się z innymi, kształtowaniem umiejętności prospołecznych, podejmowania życia z innymi i dla innych (grupa, rodzina, społeczeństwo), czyli szeroko pojęta socjalizacja.

Współuczestnictwo w życiu grupy.

1. Znajomość zasad i umiejętności komunikacji interpersonalnej i współpracy w grupie (negocjacja, rozwiązywanie problemów, kompromis).
2. Umiejętność pracy w zespole, integracja zespołu klasowego.
3. Wyrobienie postawy tolerancji wobec odmienności rasy, subkultury, wyznania, kalectwa, orientacji seksualnej.
Funkcjonowanie w rodzinie

1. Znajomość potrzeb zaspokajanych przez rodzinę i zachodzących w niej procesów.
2. Podnoszenie autorytetu rodziców.
3. Wyrabianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną.
4. Przygotowanie do pełnienia ról i obowiązków w rodzinie.
5. Wyrabianie odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
6. Przybliżanie zagadnień życia płciowego człowieka.
7. Umiejętność oceny związków między osobami odmiennej płci (zauroczenie, fascynacja, zakochanie, miłość).
8. Zacieśnienie współpracy i utworzenie bliskich więzi w relacji szkoła-dom.
Uczestnictwo w życiu społecznym

1. Kształtowanie świadomości i potrzeby wolności, współdziałania w społeczeństwie, współpracy międzynarodowej.
2. Znajomość podstawowych mechanizmów społecznych, elementów rozwoju cywilizacyjnego i wynikających z nich zagrożeń.
3. Kształtowanie wiedzy o różnych światopoglądach i umiejętność umiejscowienia siebie w jednym z nich.
4. Kształtowanie podstaw obywatelskich, umiejętności oceny zjawisk społecznych.
5. Wpajanie szacunku wobec tradycji i historii oraz symboli narodowych.
6. Wdrażanie do samorządności.
7. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności.
8. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, ojczyzny, społeczności europejskiej.
9. Wyposażenie w wiedzę dotyczącą praw i obowiązków wynikających z Konstytucji RP, Konwencji Praw Dziecka, i Deklaracji Praw Człowieka oraz organizacji stojących na straży owych praw.
10. Przygotowanie do wejścia na rynek pracy (autoprezentacja, pisma urzędowe, twórcza, otwarta postawa), znajomość i umiejętność poruszania się w obrębie lokalnych urzędów administracji państwowej.
II. Rozwój intelektualny, istotą którego jest rozwój zdolności, zainteresowań, aktywności intelektualnej, poszerzenie zdolności do analizy i syntezy.
W tym zakresie dążyć będziemy do:
1. Opanowania przez ucznia wiedzy na poziomie standardów edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów.
2. Budzenia ciekawości poznawczej.
3. Rozwijania umiejętności twórczego myślenia.
4. Kształtowania umiejętności selekcji, syntezy i analizy.
5. Umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
6. Pomocy w odkrywaniu własnych możliwości i predyspozycji.
7. Budzenia i rozwijania prawidłowej motywacji uczenia się.
8. Przezwyciężania lenistwa myślowego.
9. Zaznajomienia z technikami uczenia się.
III. Rozwój emocjonalno-osobowy wiążący się z kształtowaniem możliwości uczuciowej, odkrywaniem świata uczuć i emocji, poznawaniem siebie, kształtowaniem kontaktów z innymi w kontekście uczuć i emocji, rozwojem własnego ego.
1. Pomoc w samopoznaniu i samoocenie.
2. Rozwijanie umiejętności akceptacji siebie.
3. Kształtowanie umiejętności trafnej oceny własnych reakcji.
4. Pomoc w określaniu i nazywaniu uczuć, emocji, stanów psychicznych.
5. Wyrażanie uczuć i emocji w sposób akceptowany przez otoczenie.
6. Radzenie sobie ze stresem i łagodzenie jego skutków.
7. Budzenie empatii.
8. Wyzwalanie postaw asertywnych.

IV. Rozwój kulturowy związany z tożsamością kulturową, regionalną i narodową oraz kształtowaniem się wizerunku szkoły i ucznia,
estetyczny będący kształtowaniem się postaw kulturotwórczych, rozwoju kreatywności, zdolności artystycznych (w szczególności w zakresie kultury języka), pogłębiania zdolności do przeżywania piękna, dzieł twórców kultury i otaczającego nas świata.

Poprzez wychowanie do kultury rozumiemy:
1. Uwrażliwienie na dorobek kultury narodowej i światowej.
2. Poznawanie dorobku kultury w poszczególnych dziedzinach.
3. Wdrażanie do prawidłowego odbioru dzieł.
4. Wdrażanie do poszanowania kultury i jej dorobku.
5. Wdrażanie do kultury języka.
6. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w życiu rodzinnym, gronie przyjaciół, w relacjach z przełożonymi.
7. Znajomość podstawowych zasad savoir - vivre'u.
8. Rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań, promowanie postawy twórczej.
9. Wdrażanie estetyki zachowań, ubioru, troski o mienie szkoły, środowiska lokalnego.
V. Rozwój fizyczny zapewniający sprawne funkcjonowanie całego organizmu. Wiąże się także z kształtowaniem postawy dbania o swoje zdrowie.
W ramach zdrowia psychicznego i fizycznego będziemy dbać o:
1. Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych.
2. Propagowanie zdrowego trybu życia.
3. Poznanie i uświadomienie zagrożeń wynikających z nałogów i uzależnień (nikotynizm, alkoholizm, narkomania, sekty).
4. Poznanie wartości życia ludzkiego.
VI. Rozwój moralny i wolitywny
1. Kształtowanie umiejętności rozróżniania dobra od zła oraz właściwego odnoszenia się do obu wartości.
2. Eliminacja złych skłonności charakterologicznych.
3. Umiejętność stawiania sobie celów i dążenie do ich realizacji.
4. Wdrażanie do samorealizacji i samodyscypliny.
5. Szacunek wobec starszych i uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka.
6. Rozwijanie pracowitości, szczerości, prawdomówności, uczciwości, wytrwałości.

Sylwetka absolwenta
Mając na uwadze konieczność osiągania przez młodzież kolejnych etapów kształcenia, istotnym dla nas staje się troska o przyszłe losy naszych absolwentów. Realizacja tego zadania wiąże się ściśle z zasobem wiedzy, umiejętności i doświadczeń wynoszonych ze szkoły po trzyletnim cyklu nauki.
Uczniowie naszego liceum, oprócz wiedzy ogólnej z zakresu wszystkich przedmiotów przewidzianych programem, poszerzają wiedzę o zagadnienia związane z wybranym profilem: humanistycznym, matematyczno-fizycznym, przyrodniczym, edukacji obywatelskiej lub na zajęciach fakultatywnych, które są tworzone w klasach o profilu ogólnym. Mają możliwość rozwijania umiejętności komunikowania się w języku angielskim w grupach o zwiększonej liczbie godzin tego języka. Wzbogacają swe doświadczenia uczestnicząc w kulturze, samorządzie szkoły, kołach zainteresowań, różnorodnych zajęciach warsztatowych. Zdobytą wiedzę i umiejętności sprawdzają w konkursach, olimpiadach i zawodach.
Zdobywają więc dobre podstawy, umożliwiające kontynuację nauki na wielu wybranych przez siebie uczelniach.
Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Więcborku:
 Jest właściwie przygotowany do kontynuowania nauki na szczeblu wyższym.
 Jest przygotowany do uczestnictwa w szeroko pojętym życiu społecznym (w grupie rówieśników, w rodzinie, w społeczeństwie).
 Potrafi porozumiewać się w języku obcym.
 Wykorzystuje różnorodne źródła informacji (w szczególności umie posługiwać się komputerem dla ich pozyskiwania i przetwarzania).
 Rozumie potrzebę współuczestnictwa w kulturze.
 Dba o zdrowie i rozwój fizyczny.
 Jest osobą ukształtowaną emocjonalnie, moralnie i wolitywnie.

 Jest świadomy swoich możliwości.
 Dba o dalsze samodoskonalenie.
 Odważnie wkracza w dorosłe życie.
 Twórczo przekształca otaczającą go rzeczywistość.


Liceum Ogólnokształcące w Więcborku

Wewnątrzszkolny System Oceniania


Podstawy prawne:
1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. r. w sprawie warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
2. Statut Szkoły.


Więcbork, wrzesień 2010r.


I. Wstęp
Szkolny system oceniania ma na celu:
- ujednolicenie kryteriów i zasad oceniania przez poszczególnych nauczycieli,
- wyeliminowanie lub ograniczenie mankamentów w dotychczasowych sposobach oceniania,
- stworzenie podstaw do budowy przedmiotowych systemów oceniania,
- modyfikowanie systemu oceniania,
- stworzenie warunków do porównywania osiągnięć uczniów ze standardami zewnętrznymi określanymi dla danego etapu kształcenia.

II. Cele oceniania
1. Sprawdzenie poziomu przyswojenia wiedzy i opanowanych umiejętności przez ucznia.
2. Zapoznanie ucznia z poziomem jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
3. Przekazanie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach uczniów.
4. Dyscyplinowanie pracy ucznia i nauczyciela.
5. Motywowanie uczniów do pracy nad swoim rozwojem.
6. Ułatwienie nauczycielom dokonania sprawdzenia i doskonalenia organizacji oraz metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
7. Wdrażanie uczniów i nauczycieli do samokontroli.
8. Ułatwienie ogólnej klasyfikacji.
9. Porównanie osiągnięć uczniów ze standardami zewnętrznymi.
10. Klasyfikowanie i określanie stopnia przygotowania ucznia do kolejnych etapów kształcenia.

III. Kryteria oceniania (hierarchia wartości)
1. Umiejętność interpretacji, uzasadniania, rozumienia.
2. Stosowanie wiadomości w typowych sytuacjach.
3. Stosowanie wiadomości w nowych sytuacjach.
4. Umiejętność pracy samodzielnej.
5. Umiejętność pracy w grupie.

IV. Zasady oceniania
1. Oceny ucznia z poszczególnych zajęć edukacyjnych dokonuje nauczyciel przedmiotu.
Wychowawca klasy wystawia ocenę z zachowania.
Uczniowie mają możliwość wyrażania opinii zarówno przy wystawianiu oceny z zachowania jak i z poszczególnych przedmiotów.
Oceny egzaminu maturalnego dokonuje Szkolna oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.
2. Ocenie podlegają wiadomości, umiejętności i postawy (zachowanie) uczniów. W przypadku zajęć z wychowania fizycznego, plastyki oraz muzyki uwzględnia się zaangażowanie ucznia i wysiłek wkładany w wywiązanie się z zadań w czasie trwania zajęć.
3. Każda ocena powinna być:
- zgodna z wymaganiami programowymi,
- uzasadniona,
- jawna,
- jasno sformułowana,
- obiektywna,
- uwzględniająca indywidualne możliwości ucznia.
4. Ocenie podlegają następujące formy aktywności uczniów:
- prace klasowe podsumowujące działy programowe,
- kartkówki i sprawdziany,
- testy (zamknięte i otwarte),
- odpowiedzi ustne,
- zadania domowe,
- praca w indywidualna i grupowa,
- sumienność, wytrwałość, wkład pracy,
- stopień przygotowania do lekcji,
- inne wytwory pracy uczniów.
5. Skala ocen:
wiadomości i umiejętności:
- celujący 6,
- bardzo dobry 5,
- dobry 4,
- dostateczny 3,
- dopuszczający 2,
- niedostateczny 1
W przedmiotowych systemach oceniania dopuszcza się stosowanie skali rozszerzonej o oceny:
2+, 3-, 3+, 4-, 4+, 5-, 5+.

postawy (ocena zachowania):
- wzorowe,
- bardzo dobre,
- dobre,
- poprawne,
- nieodpowiednie,
- naganne.

6. Uczeń , który uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję z wyróżnieniem. Do średniej ocen wlicza się ocenę z religii.
7. Szczegółowe zasady oceniania:
 Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Na końcu pierwszego dokonuje się semestralnej oceny ucznia, natomiast na koniec roku szkolnego – końcoworocznej.
 Uczeń jest systematycznie oceniany w ciągu danego etapu kształcenia. Za zdobyte wiadomości i umiejętności otrzymuje oceny cząstkowe.
 W trakcie trwania semestru częstotliwość oceniania jest uzależniona od specyfiki przedmiotu, oraz od liczby godzin zajęć edukacyjnych.
 Po zakończeniu danego działu należy dokonać powtórzenia materiału, a następnie sprawdzenia wiadomości i umiejętności poprzez np. test, dłuższy sprawdzian czy pracę klasową.
 Na każdej lekcji dopuszczalne jest ocenianie bez zapowiedzi odpowiedzi ustnych, bądź przeprowadzenie kartkówek z ostatnich trzech jednostek tematycznych.
 Oceny można dokonać w trakcie lub po zakończeniu lekcji, po wykonaniu zadania samodzielnego lub zespołowego, samodzielnej pracy np. praca domowa, referat.
 Ocenia się także aktywność i zaangażowanie ucznia na zajęciach.
 Wystawianie oceny półrocznej lub rocznej następuje z uwzględnieniem przynajmniej trzech ocen cząstkowych uzyskanych w każdym semestrze.
 Ocena roczna i półroczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych (patrz przedmiotowe systemy oceniania).
 Ocena roczna powinna uwzględniać postępy ucznia i jego rozwój w czasie całego roku szkolnego.


8. Postępowanie w przypadku nieobecności ucznia w szkole.

o Za terminowe rozliczanie uczniów z nieobecności odpowiedzialny jest wychowawca klasy.
o Wszystkie nieobecności należy usprawiedliwiać na pierwszej godzinie wychowawczej po powrocie ze szkoły, nie później niż w ciągu 7 dni.
o Nieobecności uczniów wychowawca usprawiedliwia na podstawie: zwolnień lekarskich; pisemnego zwolnienia rodzica (dopuszczalna liczba zwolnień raz w miesiącu) .
o Nieobecności ucznia na wybranych lekcjach bez wcześniejszego pisemnego zwolnienia u wychowawcy traktowane są jako ucieczka z lekcji.
o Ucznia z lekcji może zwolnić:
a) wychowawca klasy w przypadku osobistej prośby rodzica lub przedstawienia pisemnego zwolnienia od rodzica lub lekarza z rzeczowym uzasadnieniem zawierającym formułę: „Biorę odpowiedzialność za córkę/syna, z wyraźnym podpisem i datą wystawienia”.
b) nauczyciel – opiekun, w przypadku uczniów którzy zostają pod jego opieką i reprezentują szkołę w trakcie zawodów sportowych, konkursów itp. (W dzienniku wpisuje się „ZW” i traktuje się jako obecność).
c) Pedagog lub Dyrektor (w przypadku nieobecności wychowawcy) na podstawie pisemnego zwolnienia od rodzica.

o Każdy uczeń zobowiązany jest prowadzić i przedkładać wychowawcy klasy Zeszyt Usprawiedliwień, który zawiera:
• usprawiedliwienia nieobecności od rodziców lub opiekunów;
• wklejane zwolnienia lekarskie (potwierdzone parafką rodzica).
o Zeszyt ten uczeń zakłada się na dany rok szkolny i jest on jedynym dokumentem, na podstawie którego wychowawca może usprawiedliwiać nieobecności ucznia w szkole.
o Niedopuszczalne jest usprawiedliwianie nieobecności uczniów na luźnych kartkach papieru przedstawianych przez uczniów.
o Za spóźnienia na lekcję (sygnatura S w dzienniku lekcyjnym) uznaje się przyjście ucznia do 5 minut od momentu rozpoczęcia lekcji. Późniejsze stawienie się na lekcję przez ucznia uznawane jest jako nieobecność.
o Wychowawca jest zobowiązany do natychmiastowego zawarcia kontraktu z uczniem, który opuścił bez usprawiedliwienia w danym semestrze 35 godzin.
o Uczeń który opuścił bez usprawiedliwienia 60 godzin może być skreślony z listy uczniów szkoły, w przypadku uczniów niepełnoletnich sprawą poinformowany zostanie sąd.
9. Nauczyciel jest zobowiązany, zgodnie ze Statutem Szkoły, do przestrzegania pewnych zasad dotyczących dłuższych prac pisemnych:
- Praca powinna być zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem (termin zaznacza nauczyciel w dzienniku).
- W danym dniu nauki można przeprowadzić tylko jeden sprawdzian (pracę klasową), w tygodniu maksymalnie trzy.
- Z jednego sprawdzianu pisemnego uczeń może otrzymać najwyżej jedną ocenę.
- Uczeń powinien otrzymać poprawioną pracę pisemną w ciągu 2 tygodni od momentu jej napisania (prace z języka polskiego w ciągu trzech tygodni).
- Przekroczenie przez nauczyciela terminu oddania prac powoduje unieważnienie wyników z zastrzeżeniem przypadku, gdy uczeń wyraża zgodę na wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego.
- Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu ma obowiązek zaliczenia materiału w terminie ustalonym przez nauczyciela- w przeciwnym razie otrzymuje ocenę niedostateczną.
- Powyższym zasadom nie podlegają krótsze formy sprawdzenia wiadomości z trzech ostatnich lekcji.

V. Kryteria oceniania
Stopień CELUJĄCY (6) otrzymuje uczeń, który:
 posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie,
 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązując problemy w sposób nietypowy i twórczy,
 osiąga znaczące sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

Stopień BARDZO DOBRY (5) otrzymuje uczeń, który:
 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,
 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązując samodzielnie problemy trudne i złożone objęte programem nauczania,
 potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności w nowych sytuacjach.


Stopień DOBRY (4) otrzymuje uczeń, który:
 wiadomości i umiejętności określone programem nauczania opanował nie w pełni, ale w zakresie wyższym niż podstawowy,
 poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązując samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne,
 posiada wiedzę i umiejętności przydatne, ale nie niezbędne, zarówno na danym jak i wyższych etapach kształcenia.

Stopień DOSTATECZNY (3) otrzymuje uczeń, który:
 posiada wiadomości i umiejętności spełniające wszystkie wymagania podstawowe dla danego roku nauki,
 wykonuje typowe i proste zadania,
 posiada wiadomości i umiejętności niezbędne zarówno na danym jak i na wyższych etapach kształcenia.

Stopień DOPUSZCZAJĄCY (2) otrzymuje uczeń, który:
 nie posiada wiadomości i umiejętności spełniających wymagania podstawowe, ale jego stosunek do obowiązków szkolnych, postawa oraz możliwości intelektualne pozwalają na ich uzyskanie w ciągu dalszej nauki,
 rozwiązuje najłatwiejsze zadania kierując się wskazówkami innych,
 posiada wiedzę i umiejętności praktyczne życiowo, niezbędne do opanowania w przyszłości podstawowych umiejętności i wiadomości.

VI. Sposoby likwidowania niekorzystnych wyników
1. Uczeń ma prawo poprawić ocenę z pracy pisemnej - niedostateczną, oraz pozytywną z niższej na wyższą (najwyżej jedną w semestrze). Formę i termin uzgadnia z nauczycielem danego przedmiotu.
2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub ze wszystkich zajęć edukacyjnych w przypadku, gdy brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Termin egzaminu powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami.
Na prośbę ucznia, nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, lub na prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

Warunki przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego omawia Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007. §17.
Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego przedmiotu może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.
Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
Szczegółowe warunki przeprowadzania egzaminu poprawkowego wyjaśnia Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. § 21z późniejszymi zmianami.

3. W przypadku, stwierdzenia, że roczna(semestralna)ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa przeprowadza się sprawdzian wiadomości .
W przypadku, stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa ustala się oceną w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
Szczegółowe przepisy w tej sprawie reguluje Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. §19.
Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu określa odpowiedni regulamin stanowiący załącznik nr 1 do WSO.


VII. Ocenianie dotyczące egzaminu dojrzałości i maturalnego

Egzamin maturalny odbywa się zgodnie z nowymi zasadami, które szczegółowo określa Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r (w rozdziale 5. §53-§108)w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami.

VIII. Ocena zachowania
Ocena zachowania powinna uwzględniać:
- wszystkie formy aktywności ucznia w szkole i poza nią,
- respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
Oceny zachowania ucznia dokonuje wychowawca klasy po konsultacji z uczniami danej klasy oraz nauczycielami pracującymi w szkole, zgodnie z obowiązującym regulaminem oceniania zachowania. Ocena wychowawcy jest ostateczna.
Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałą o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej lub nie ukończeniu szkoły przez ucznia , któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę z zachowania. Uczeń któremu po raz trzeci z rzędu ustalono roczną ocenę naganną nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły.
Uwaga: Szczegółowe kryteria oceny zachowania zawiera Regulamin wystawiania oceny z zachowania, który jest załącznikiem nr 2 do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
IX. Sposoby powiadamiania zainteresowane strony o wynikach i postępach w nauce oraz o zachowaniu ucznia
1. Uczeń informowany jest o uzyskanej ocenie w momencie jej wystawienia.
2. Rodzice lub opiekunowie są informowani przez wychowawcę klasy o osiągnięciach i niepowodzeniach uczniów w trakcie zebrań rodziców, lub w razie potrzeb, na spotkaniach indywidualnych.
W ciągu roku szkolnego odbywają się przynajmniej trzy spotkania rodziców: dwa śródokresowe i jedno semestralne (po upływie pierwszego semestru).
Informacja dla rodziców może mieć formę ustną lub pisemną w przypadku szczególnych problemów dydaktycznych i wychowawczych.
3. Rada Pedagogiczna analizuje wyniki i postępy uczniów na posiedzeniach klasyfikacyjnych - po I i po II semestrze.
4. Na cztery tygodnie przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani do powiadomienia ucznia i jego rodziców na piśmie o przewidywanych ocenach niedostatecznych.
5. Na siedem dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej uczeń powinien znać planowaną ocenę z danego przedmiotu.
X. Ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
1. Dyrektor powołuje komisję złożoną z dwóch nauczycieli, pedagoga, dwojga rodziców i dwóch uczniów, zajmującą się modyfikacjami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
2. Komisja planuje i przeprowadza ankiety, sondaże itp. w celu uzyskania informacji na temat funkcjonowania systemu oceniana.
3. Nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą składać do komisji wnioski dotyczące zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
4. Weryfikacji efektywności przyjętego systemu oceniania dokonuje się na koniec roku szkolnego.
5. Zmiany wymagają zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.
XI. Uwagi końcowe
1. Wewnątrzszkolny System Oceniania jest częścią Statutu Liceum Ogólnokształcącego w Więcborku.
2. Załącznikami do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania są następujące dokumenty:
- Zał. nr 1 - Regulamin przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu.
- Zał. nr 2 - Regulamin oceniania zachowania,
3. Powyższe opracowanie jest podstawą do opracowania przedmiotowych systemów oceniania przez nauczycieli w ramach zespołów przedmiotowych.
4. Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązuje od chwili podpisania go przez członków Rady Pedagogicznej i powiadomienia o nim uczniów i ich rodziców.


Załącznik nr 1
REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

1. Do egzaminu klasyfikacyjnego ma prawo przystąpić uczeń (także z klasy programowo najwyższej), który nie uzyskał klasyfikacji z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z powodów usprawiedliwionych, oraz uczeń, który realizował w danym semestrze (roku szkolnym) indywidualny tok lub program nauki z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych.
2. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodów nieusprawiedliwionych, lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów), Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
3. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoły, w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi), po klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, nie później niż w ciągu tygodnia po rozpoczęciu nauki w II semestrze (dotyczy I semestru), oraz nie później niż w ostatnim dniu nauki w szkole (dotyczy II semestru) z wyłączeniem p. 4 i 5 niniejszego regulaminu.
4. Uczeń klasy programowo najwyższej może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego nie później niż do ostatniego dnia poprzedzającego egzamin dojrzałości (maturalny).
5. Uczeń realizujący indywidualny tok lub program nauki może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie poprzedzającym klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.
6. Uczeń nie powinien zdawać więcej niż dwa egzaminy klasyfikacyjne w ciągu jednego dnia.
7. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej (trwającej 1,5 godziny zegarowej) oraz ustnej (trwającej około 20 minut po 15-minutowym przygotowaniu się do odpowiedzi), z wyjątkiem egzaminu z wychowania fizycznego, który ma formę zadań praktycznych.
8. W wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeń może uzyskać dowolną ocenę przewidzianą w WSO.
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:
a) Dyrektor Szkoły, albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
10. Nauczyciel, o którym mowa w p. 9b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej placówki.
11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz stopień ustalony przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
13. Od stopnia ustalonego w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego odwołanie nie przysługuje.


REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO

W przypadku, gdy uczeń otrzymał jedną ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

1. Prawo do egzaminu poprawkowego nie przysługuje uczniowi, który otrzymał więcej niż dwie oceny niedostateczne semestralne (końcoworoczne).
2. Termin przeprowadzenia egzaminu ustala dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich
3. Dla przeprowadzenia egzaminu Dyrektor Szkoły powołuje trzyosobową komisję w składzie:
a) Dyrektor Szkoły, albo inny nauczyciel pełniący w szkole funkcję kierowniczą – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu – jako egzaminator,
c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu – jako członek komisji.
4. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 4 b, może być zwolniony na swoją prośbę z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej. Wówczas, a także w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, na egzaminatora powołuje się innego nauczyciela tego przedmiotu z tej lub innej szkoły (w porozumieniu z dyrektorem innej szkoły).
5. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, elementy informatyki i wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych..
6. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz stopień ustalony przez komisje. Do protokółu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień.
7. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu poprawkowego, może przystąpić do niego w terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września..
8. Od stopnia ustalonego w wyniku egzaminu poprawkowego odwołanie nie przysługuje.


Załącznik nr 2
REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na klasyfikacyjną ocenę zachowania. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych oraz przepisów wewnątrz szkolnych.
2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
• Wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
• Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
• Respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm,
• Dbałość o honor i tradycję szkoły,
• Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
• Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
• Okazywanie szacunku innym osobom;
3.Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną ustala się wg następującej skali:
• Wzorowe,
• Bardzo dobre,
• Dobre,
• Poprawne,
• Nieodpowiednie,
• Naganne,
4.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.
5.Śródroczną i roczną ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
6. Przy wystawianiu klasyfikacyjnej oceny zachowania uczniom klas programowo najwyższych należy uwzględnić ich postawę w ciągu całego pobytu w szkole.
7. Ustala się następujące kryteria oceniania zachowania:
Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
• Sumiennie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,
• Nie opuścił żadnej godziny lekcyjnej z przyczyn nieusprawiedliwionych i nie ma nieuzasadnionych spóźnień,
• Prezentuje sposób bycia nie naruszający godności własnej i innych, nie ulega negatywnym wpływom i pozytywnie oddziałuje na otoczenie,
• Okazuje szacunek kolegom i służy im pomocą w trudnych sytuacjach,
• Inicjuje prace na rzecz klasy, szkoły i reprezentuje swoją szkołę na zewnątrz (olimpiady, konkursy, zawody sportowe i inne),
• Szanuje poglądy i przekonania innych ludzi, jest wyrozumiały wobec osób niepełnosprawnych i specjalnej troski,
• Nie ma punktów ujemnych w swojej karcie zachowania,
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
• Pracuje na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
• Z zaangażowaniem wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
• Wyróżnia się na tle klasy kulturą osobistą,
• Cechuje go nienaganna postawa moralno-etyczna,
• Ma co najwyżej 20 punktów ujemnych,
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
• Przejawia poważny, na miarę swoich potencjalnych możliwości, stosunek do przedmiotów nauczania,
• Systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne,
• Nie ulega negatywnym wpływom i sam nie oddziałuje negatywnie na otoczenie,
• Pracuje na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
• Wypełnia obowiązki wynikające za statutu szkoły,
Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
• Uczy się niesystematycznie, jednak wykazuje troskę o wyniki w nauce,
• Bardzo rzadko ma nieusprawiedliwione nieobecności i spóźnienia,
• Nie uchyla się od pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
• Nie ulega nałogom,
• Najwyżej raz dopuścił się załamania prawa wewnątrzszkolnego,
Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
• W sposób rażący nie wywiązuje się ze swoich obowiązków,
• Ma nieusprawiedliwione godziny i spóźnienia (30 godzin, 10 spóźnień),
• Nie angażuje się do prac na rzecz klasy, szkoły i nie wywiązuje się z powierzonych mu funkcji i zadań,
• Dopuszcza się poważnych wykroczeń łamiąc statut szkoły oraz normy życia społecznego, a środki zaradcze nie przynoszą poprawy jego zachowania,
• Otrzymał upomnienie dyrektora szkoły,
Ocenę naganna otrzymuje uczeń, który niezależnie od zachowania w ciągu roku szkolnego:
• Otrzymał naganę dyrektora szkoły,
• Notorycznie, bez usprawiedliwienia opuszcza lekcje i spóźnia się na lekcje,
• Nagminnie łamie zasady współżycia społecznego,
• W rażący sposób zaniedbuje swoje obowiązki,
• Dopuszcza się fałszowania dokumentacji (np. dopisuje oceny),
• Wszedł w kolizję z prawem,
• Dopuszcza się dewastacji mienia szkoły,
• Spożywa alkohol lub narkotyki, a także posiada je,
• Jest arogancki w stosunku do nauczycieli i pracowników szkoły,
• Nie uczestniczy w życiu społeczności szkolnej,
• Ma zły wpływ na swoich kolegów,
• Dopuszcza się czynów stanowiących zagrożenie dla społeczności szkolnej,
8. Bieżącemu ocenianiu zachowania służy w szkole punktowy system oceniania oraz wpisy do dziennika uwag o zachowaniu ucznia,
9. Zbierane przez ucznia punkty wpisuje się do karty zachowania zakładanej przez wychowawcę klasy na początku każdego semestru.
10. Karta zachowania jest jednolita w całej szkole.
11. Zasady punktacji.

Uczeń otrzymuje w pierwszym dniu każdego semestru 100 punktów tzw. „KREDYTU”, do którego mogą być dodawane punkty „NA PLUS” lub odejmowane punkty „NA MINUS”.

Kategorie
A – aktywność
K – kultura osobista
S – stosunek do obowiązków szkolnych
Punkty na „plus”
Kategoria Przedmiot oceny punktacja
A Udział w konkursie przedmiotowym:
- jednoetapowy (szkolny, gminny, powiatowy)
- wieloetapowy
- zajęcie miejsca (I – III) – etap wojewódzki i wyżej; laureat konkursu
5, 8, 10
10-20
30
A Aktywna praca w Samorządzie Klasowym
Aktywna praca w Samorządzie Szkolnym 10-20
10-30
A Udział w zawodach sportowych
- powiatowych
- zajęcie miejsca w zawodach wojewódzkich
10
20-30
A Praca na rzecz klasy, aktywność w przygotowaniu imprezy klasowej, szkolnej każdorazowo + 5
A Systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły 10
K Wyróżniająca kultura osobista 15
S Postawa wobec obowiązków szkolnych (– I w semestrze) 0-30
S Stosunek do innych zobowiązań szkolnych (wywiązywanie się z zadań, systematyczność, punktualność , terminowość) 0-30
A Systematyczne prowadzenie kroniki szkolnej, klasowej (przez rok) 0-30
A Pomoc koleżeńska (systematyczna praca w pogotowiu naukowym) 0-30
A Reprezentowanie szkoły na terenie Miasta i Gminy, regionu, współpraca z lokalnym środowiskiem (np. redagowanie artykułów, współpraca z Domem Kultury) 5-30
A Praca na rzecz szkoły (praca przy stronie internetowej, Poczet sztandarowy, nagrywanie imprez szkolnych i in.) 5-30
A Praca w wolontariacie 5-30
A Redagowanie gazetki szkolnej, klasowej 3
A Inne pozytywne działania na terenie szkoły 5

Punkty na „minus”
Kategoria Przedmiot oceny punktacja
A Odmowa , rezygnacja udziału w konkursie, w reprezentowaniu szkoły, w wykonaniu zadania – po zgłoszeniu, bez usprawiedliwienia - 10
K Przeszkadzanie na zajęciach – każdorazowo -5
K Niewłaściwe zachowanie na terenie szkoły (ignorowanie poleceń, aroganckie odzywanie się do n-li i pracowników szkoły, odmowa wykonywania poleceń, zaśmiecanie terenu) - 10
K Ubliżanie koledze i koleżance, zaczepianie słowne lub fizyczne, groźby - 5 - 20
K Bójka, stwarzanie sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu - 30 - 50
K Bierne uczestnictwo w bójce - 20-30
K Wulgarne słownictwo (każdorazowo) - 5
K Celowe niszczenie mienia -30-50
K Palenie papierosów - 10
K Kradzież - 50
K Picie alkoholu, zażywanie innych środków odurzających - 50
K Wyłudzanie pieniędzy - 50
S Spóźnianie się na zajęcia edukacyjne - 1
S Ucieczka z lekcji - 3
S Lekceważący stosunek do nauki ( I w semestrze) - 30
S Fałszowanie dokumentów (w tym usprawiedliwień, korespondencji z rodzicami) -10
S Niesamodzielne wykonywanie prac, ściąganie - 10
S Brak przygotowania się na zajęcia (brak zadania, materiałów, podręcznika, zadań itp.) - 2
K Nieodpowiedni strój w szkole (w tym na uroczystościach szkolnych) -2
S Podpisany kontrakt, niedotrzymanie kontraktu (w semestrze) - 50
K Używanie telefonów komórkowych i innych niedozwolonych urządzeń elektronicznych ( np. nagrywanie filmów, robienie zdjęć bez zgody ) - 5
K Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa 12-10
A, K, S Inne negatywne działania na terenie szkoły - 5
Korelacja pomiędzy skalą punktów i ocen przedstawia się następująco:
Ocena wzorowa - 180 pkt i wyżej
Ocena bardzo dobra – 140 – 179 pkt
Ocena dobra – 100 – 139 pkt
Ocena poprawna – 60-99 pkt
Ocena nieodpowiednia – 20- 59 pkt
Ocena naganna – poniżej 20 pkt
Suma uzyskanych w ciągu całego semestru jest podstawowym wyznacznikiem semestralnej i odpowiednio końcowo rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania ucznia.
Informacje dodatkowe:
• Punktację wpisują na bieżąco wszyscy nauczyciele, a podsumowuje wychowawca klasy
• Organizatorzy szkolnych imprez, konkursów zobowiązani są do określenia punktacji za określone działania w szkole i przedstawienia jej nauczycielom i uczniomOpublikował: Tomasz Zaręba
Publikacja dnia: 27.02.2011
Podpisał: Tomasz Zaręba
Dokument z dnia: 25.02.2011
Dokument oglądany razy: 3 273